Estudo da ocupación no mercado de traballo en galicia. influencia do xénero Reportar como inadecuado
Estudo da ocupación no mercado de traballo en galicia. influencia do xénero - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Autor: María Carmen Sánchez Sellero

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Sánchez Sellero, María Carmen Estudo da ocupación no mercado de traballo en Galicia.
Influencia do xénero Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
31-56 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564002 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Sánchez, M.C. Estudo da ocupación no mercado de traballo. ESTUDO DA OCUPACIÓN NO MERCADO DE TRABALLO EN GALICIA. INFLUENCIA DO XÉNERO1 MARÍA CARMEN SÁNCHEZ SELLERO Universidade da Coruña RECIBIDO: 5 de xaneiro de 2012 - ACEPTADO: 7 de maio de 2012 Resumo: Neste traballo estúdanse as características persoais que determinan a inserción e a participación no mercado de traballo en Galicia.
Para iso constrúese o chamado modelo de ocupación, no que se estima a probabilidade de que unha persoa en idade de traballar forme parte da poboación activa como ocupado ou como parado.
Unha vez estimados os parámetros do modelo mediante regresión loxística binaria, calcúlanse as probabilidades de estar ocupado ou de estar parado condicionadas a distintas características persoais, para avaliar a súa influencia real na distinta forma en que un individuo intervén no mercado de traballo.
Da análise empírica obtense que a característica máis destacada é o sexo, e que a influencia das demais variables sobre as distintas probabilidades varía en función do sexo da persoa analizada. Palabras clave: Mercado laboral - Logit - Ocupación - Xénero. Study of Occupation in Labour Market in Galicia.
Gender Influence Abstract: Personal features that have an...

Documentos relacionados