Identifiering och Klassificering av Osäkerheter i Förvärvsprocessen vid BostadsutvecklingsprojektReportar como inadecuado
Identifiering och Klassificering av Osäkerheter i Förvärvsprocessen vid Bostadsutvecklingsprojekt - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering. 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : Tidiga skeden av byggprojekt är oftast väldigt komplexa, och många av projektens förutsättningar är osäkra. Då osäkerheter kan ses som brist på information och kunskap, innebär det att tidiga skeden innefattar många osäkerheter som kan generera både positiva och negativa utfall. Därav är det viktigt att både identifiera och hantera osäkerheter för att fatta beslut och skapa rätt förutsättningar för projekten.Syftet med studien är att öka förståelsen för osäkerheter och osäkerhetshantering i förvärvsprocessen vid bostadsutvecklingsprojekt, vilket görs genom att besvara frågeställningen: Hur kan ett ramverk utformas för att skapa trygga beslutsunderlag vid affärs- och projektutveckling under förvärvsprocessen för bostadsutvecklare med avseende på osäkerheter. För att uppnå studiens syfte har en fallstudie av ett svenskt bostadsutvecklingsföretag genomförts genom observationer och intervjuer vid fallföretaget.Studien har resulterat i ökad förståelse för identifiering av osäkerheter och vilka osäkerheter som bör tas i beaktning vid beslut om förvärv. De identifierade osäkerheterna kan delas in i sex huvudområden: Tid, Ekonomi, Projekt, Organisation, Myndigheter och Marknad. Studien har även resulterat i ett ramverk för att analysera och värdera osäkerheter samt visualisera dessa i förhållande till varandra. Studien bidrar på så sätt till teorin genom att studera förvärvsprocessen i bostadsutvecklingsprojekt samt presenterar ett strukturerat arbetssätt för att klassificera och analysera osäkerhet. Ramverket som denna studie resulterat i är främst av relevans för beslutsfattare i förvärvsprocessen och kan användas som underlag vid beslut om förvärv av nya projekt.

Abstract [en] : Early stages of construction projects are usually very complex, and many project conditions are uncertain. Uncertainties can be seen as lack of information and knowledge, which implies that many uncertainties are involved in early stages.  These can result in both positive and negative outcomes. Hence it is important to identify and manage uncertainties in order to make decisions and create proper project conditions.The purpose of this study is to increase the understanding of uncertainties and uncertainty management in the acquisition process in real estate development, by answering the research question: How can a framework be designed to create a secure basis for decisions by business- and project development during the acquisition process for real estate development in terms of uncertainties? To manage this a case study of a Swedish real estate developer has been conducted, where observations and interviews were conducted at the case company.The result from this study is increased understanding about uncertainty identification but also knowledge about which uncertainties to take in to consideration when making decisions on acquisitions. The identified uncertainties were divided into six major areas: Time, Economy, Project, Organization, Government and Market. This study has also resulted in a framework for analyzing and evaluating uncertainties, which also visualize the uncertainties in relation to each other. The result from this study contributes to theory by studying the acquisition process in real estate development projects and presents a structured approach to classifying and analyzing uncertainties. The framework is mainly relevant for decision-makers within the acquisition process and can be used as the basis for decisions on acquisition of new projects.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017.

Keyword [en] : Uncertainty Management, Acquisition Process, Real Estate Development, Opportunities and Threats.

Keyword [sv] : Osäkerhetshantering, Tidigt skede, Bostadsutveckling, Möjligheter och Hot.

National Category : Building Technologies Architecture

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-63762OAI: oai:DiVA.org:ltu-63762DiVA: diva2:1106362

Educational program: Architectural Engineering, master's level

Supervisors : Larsson, PatrikLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Structural and Fire Engineering.

Examiners : Nilsson, Kristina, Professor, ÄmnesföreträdareLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Architecture and Water. Available from: 2017-06-20 Created: 2017-06-07 Last updated: 2017-06-20Bibliographically approvedAutor: Vallion, Simon

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados