Metal Fractionation in Snowmelt Runoff: A Comparison between Ultrafiltration and Diffusive Gradients in Thin Films DGT techniquesReportar como inadecuado
Metal Fractionation in Snowmelt Runoff: A Comparison between Ultrafiltration and Diffusive Gradients in Thin Films DGT techniques - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering. 2017 (English)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis

Abstract [en] : Urban runoff is a non-point pollution source deteriorating water quality of natural watersystems. The composition of urban runoff vary depending on land use, seasonal changes anddifferent surfaces that come into contact with the water. Urban runoff often contain metals andAl, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb and Zn are of particular concern for the environment due to theirpotential toxicity. Metals in runoff can be present in different phases, associated with particles,colloids of different sizes or dissolved in the free phase. The different phases vary in size butalso overlap each other. Information about metal phases and species in runoff is essential tounderstanding metal transport and design runoff treatment systems.Membrane filtration followed by ultrafiltration is an established technique to distinguish theparticulate, colloidal and truly dissolved fractions. However, the “truly dissolved” fraction mayconstitute of the free phase, colloidal phase or both of them since the technique onlydiscriminates by size. Diffusive gradients in thin films (DGT) is a relatively new technique thatmeasures the labile fraction, sometimes referred to as the most bioavailable fraction. The labilefraction includes free metal ions and small complexes available to diffuse through a diffusivelayer under a reasonable period of time. Kinetically inert species are discriminated.The scope of this thesis was to investigate metal fractionation in snowmelt runoff from differenturban surfaces using two techniques, ultrafiltration and DGT. An additional aim was to studythe speciation described by the two techniques in the different types of runoff. Two types ofrunoff were sampled to conduct measurements on. Runoff from well-defined catchments (anindustrial area and a parking lot) and roof runoff from two roofing materials (zinc and coppersheet). In total, four runoff samples were membrane filtrated (pore size 0.45 μm) followed byeither ultrafiltration (delimiting 3 kNMWL) or DGT measurements in the laboratory. Analysisof metals was conducted in all steps and pH, electric conductivity, total suspended solids andtotal organic carbon was measured in the untreated samples.The results show that metal concentrations were generally higher in the catchment runoffcompared to the roof runoff with few exceptions, Cu and Pb from copper roof and Zn from zincroof. Regarding fractionation, the two types of runoff showed similarities when it came tometals mainly bound to particles. The metals that were abundant in several phases showeddifferent fractionations between the catchment runoff and the roof runoff. The metals releasedin roof runoff was to a higher extent found as free ions compared with the catchment runoff. Adiscussion was held about the different metal fractions and treatment possibilities. Comparingthe two techniques, the DGT measurements could be used to further interpret the results fromthe ultrafiltration regarding the colloidal and free phase.

Abstract [sv] : Dagvatten är en diffus föroreningskälla som försämrar vattenkvalitén hos naturliga vattendrag.Samansättningen av föroreningar i dagvatten kan variera beroende på markanvändning,årstidsvariationer och de olika ytor som dagvattnet kommer i kontakt med. Dagvatten innehållerofta metaller och Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb och Zn kan vara toxiska för miljön i högakoncentrationer. Metaller i dagvatten kan förekomma i olika faser beroende på om de är bundnamed partiklar, kolloider av olika storlek eller om de är i löst fas. De olika faserna varierar istorlek men överlappar även varandra något. Kunskap om de olika faserna är viktigt förförståelsen om metallernas transportmekanismer och för att kunna designa eller förbättrareningssystem.Membranfiltrering följt av ultrafiltrering är en etablerad teknik för att särskilja partikulärtmaterial, kolloider och den sanna lösta fraktionen. Dock så kan den ”sanna lösta” fraktioneninnehålla antingen den kolloidala fasen, lösta fasen eller båda två eftersom tekniken baseras påstorleksfördelning. DGT (på engelska diffusive gradients in thin films) är en relativt ny tekniksom mäter den labila fraktionen som ibland benämns som den mest biotillgängliga fraktionen.Den labila fraktionen inkluderar fria metalljoner men även små komplex som kan diffunderagenom en diffusionsgel under en rimlig tidsperiod. Species som är kinetisk inerta kommer intemätas.Syftet med detta arbete var att undersöka metallfraktionering i snösmälts-avrinning från olikaurbana ytor genom att använda två tekniker, ultrafiltrering och DGT. Ett delmål var även attgranska de species som beskrevs av de två teknikerna i de olika typerna av dagvatten. Två olikaslags dagvatten samlades in och undersöktes. Dagvatten från väldefinierade avrinningsområden(ett industriområde och en parkeringsplats) och takavrinning från två takmaterial (zink- ochkopparplåtar). Totalt fyra dagvattenprover genomgick membranfiltrering (porstorlek 0,45 μm)följt av antingen ultrafiltrering (avgränsning 3 kNMWL) eller DGT mätningar i laboratoriet.Metallanalyser genomfördes i alla steg och pH, konduktivitet, suspenderade partiklar ochorganiskt kol mättes på det obehandlade proverna.Resultaten visade att de uppmätta metallkoncentrationerna var generellt högre i takavrinningenjämfört med dagvattnet från de hela avrinningsområdena. Dock med några undantag, Cu ochPb från koppartak och Zn från zinktak. När det kom till fraktionering fanns det likheter mellanavrinning från hela områden och från taken beträffande de metaller som till största del varbundna till partiklar. Däremot var det skillnad mellan de olika avrinningstyperna gällandefraktionering av metallerna som förekom i flera av faserna. I takavrinningen fanns det i störreutsträckning metaller som fria joner jämfört med avrinningsområdena. En slutsats var att DGTmätningarna kunde användas till att tolka resultaten från ultrafiltreringen när det gälldekolloidala och fria faserna.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 59 p.

Keyword [en] : Urban Runoff, Metals, Ultrafiltration, Diffusive Gradients in Thin Films

National Category : Earth and Related Environmental Sciences

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-65018OAI: oai:DiVA.org:ltu-65018DiVA: diva2:1131071

Educational program: Natural Resources Engineering, master's

Supervisors : Österlund, HeléneLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.

Examiners : Viklander, MariaLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering. Available from: 2017-08-28 Created: 2017-08-11 Last updated: 2017-08-28Bibliographically approvedAutor: Lindfors, Sarah

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados