Komponentbaserad underhållsstrategi: Undersökning och utveckling av arbetsprocess för underhållsberedningReport as inadecuate
Komponentbaserad underhållsstrategi: Undersökning och utveckling av arbetsprocess för underhållsberedning - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.Niemi, Anton Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [en] : Implementation of common and sustainable working methods is highly valued for Scania IM.The aim of their maintenance work is to increase availability to enable production targets. Themaintenance work should be safe with regard to human and environment, cost-effective andbased on suitable maintenance strategies. In order to achieve this, a common standardized workprocess is required for how Scania IM will work in the preparation phase of the components.The purpose of this degree project was to investigate how a new workflow can be used todevelop appropriate maintenance and stock strategies for components. The work was delimitedto analyze eighteen components, distributed over nine different subsystems in a multi-operationmachine.The project began with a meeting on Scania IM where the work process and the research objectwere presented. Relevant literature was selected and the selected research object was dividedinto different subsystems. Based on these subsystems, components were selected to beinvestigated. The work process was divided into two parts, process for maintenance strategyand process for stock strategy. In order to determine the appropriate maintenance strategy forthe components, interviews were applied. Interviewers were selected according to the technicalarea of the specific component. The stock strategy process was not complete as it was missinga systematic approach. This approach was subsequently developed into a new, expanded workprocess according to the preferences of the company. Afterwards, appropriate stock strategieswere selected through data collection and interviews.All components were assigned storage and maintenance strategies based on the characteristicsof each component, i.e. probability of failure, consequences of failure and lead time.Developing an appropriate maintenance strategy, which corresponds to the first part, turned outto be easier than determining the appropriate stock strategy. However, it turned out that the firstpart had an unclear decision point - to determine if failure modes occurred regularly or not.There was no definition of the concept of regular failures, which may have contributed to nocomponent being assigned predetermined maintenance as a strategy. Therefore, this isrecommended to be done in order for the process to be useful and correct.This degree project shows that the new work process can be used to develop appropriatemaintenance and storage strategies, provided that the person using the process has sufficientknowledge in the subject. The work process is meant to be used by maintenance staff, and musttherefore be verified before it can be established as a standardized working method.

Abstract [sv] : Implementering av gemensamma och hållbara arbetssätt är en värdegrund hos Scanias IM.Målsättningen med underhållsarbetet är att öka driftsäkerheten för att möjliggöra uppsattaproduktionsmål. Underhållsarbetet som bedrivs ska vara säkert med hänsyn tagen till människaoch miljö, kostnadseffektivt och baserat på väl avvägda underhållsstrategier. För att uppnå dettaså krävs det bland annat en gemensam standardiserad arbetsprocess för hur Scania IM skallarbeta vid underhållsberedning av maskinkomponenter. Syftet med detta examensarbete var attundersöka hur en ny arbetsprocess för underhållsberedning kan användas för att ta framlämpliga underhålls- och lagerstrategier för maskinkomponenter. Arbetet avgränsades till attanalysera arton komponenter, fördelade över nio olika delsystem i en fleroperationsmaskin.Projektet inleddes med ett möte på Scania IM där arbetsprocessen samt undersökningsobjektetpresenterades. Relevant litteratur valdes ut och det valda undersökningsobjektet delades upp iolika delsystem. Utifrån dessa delsystem valdes komponenter ut som skulle undersökas.Arbetsprocessen var uppdelad i två delar, process för underhållsstrategi samt process förlagerstrategi. För att bestämma lämplig underhållsstrategi för komponenterna tillämpadesintervjuer. Intervjupersonerna valdes ut efter vilket teknikområde den specifika komponententillhörde. Processen för lagerstrategi var inte fullständig då den saknade ett systematiskttillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt utvecklades efterhand till en ny, utökad arbetsprocessi enlighet med verksamhetens önskemål. Därefter valdes lämpliga lagerstrategier ut genomdatainsamling och intervjuer.Samtliga komponenter tilldelades lager- och underhållsstrategier som baserades påförutsättningarna hos varje komponent, det vill säga felsannolikhet, konsekvens och ledtid. Attta fram lämplig underhållsstrategi, som motsvarar första delen, visade sig vara enklare än attbestämma lämplig lagerstrategi. Det visade sig dock att den första delen hade en otydligbeslutspunkt - att ta ställning till om feltyper uppstod regelbundet eller inte. Det fanns ingenanpassad definition av begreppet regelbundna fel, vilket kan ha bidragit till att ingen komponenttilldelades förutbestämt underhåll som strategi. Därför rekommenderas detta att göras för attprocessen ska bli användarvänlig och korrekt.Detta examensarbete visar att den nya arbetsprocessen går att använda för att ta fram lämpligaunderhålls- och lagerstrategier, förutsatt att den som använder processen har tillräckligakunskaper inom området. Arbetsprocessen är tänkt att användas av underhållsberedare, ochmåste därför verifieras av sådana innan den kan etableras som en standardiserad arbetsmetod.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017.

Keyword [en] : Scania, Maintenance, Maintenance Strategy, Stock Strategy, RCM, FMEA

Keyword [sv] : Scania, underhåll, underhållsstrategi, RCM, FMEA

National Category : Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-65363OAI: oai:DiVA.org:ltu-65363DiVA: diva2:1136415

External cooperation : Scania IM

Educational program: Maintenance Engineering, bachelor's level

Supervisors : Holmgren, Mattias, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics.

Examiners : Tretten, Phillip, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Operation, Maintenance and Acoustics. Available from: 2017-08-28 Created: 2017-08-28 Last updated: 2017-08-28Bibliographically approvedAuthor: Erkstam, Petter

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents