Effektivisering av informationsflöde vid betongpålningReport as inadecuate
Effektivisering av informationsflöde vid betongpålning - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.Nilsson, Patrik Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering. 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : Produktiviteten inom byggbranschen har länge ansetts som låg och byggbolag i sektorn arbetar för att bli effektivare. Denna rapport syftar till att utreda hur informationsflödet vid grundläggning av betongpålar kan effektiviseras. Studien utgår ifrån Skanska Sverige ABs region Skanska Grundläggning som bland annat bedriver betongpålningsverksamheten inom företaget. För att skapa en förståelse för informationsflödet inom verksamheten behövde författarna kartlägga de befintliga arbetssätten som används idag. Målsättningen var sedan att utifrån det nuvarande tillståndet formulera ett framtida tillstånd med en ökad effektivitet i informationsflödet. Inom byggsektorn implementeras BIM på bred front och detta arbetssätt utreds i rapporten som en möjlighet till ett förbättrat informationsflöde. För att kartlägga betongpålningsproduktionen inom företaget har metoden värdeflödesanalys använts. Metoden är ett sätt att kartlägga en specifik process, där produkten som kunden vill ha följs. Analysen har sitt ursprung från Toyotas arbetssätt som idag benämns som lean.  Kartläggningen av betongpålning i rapporten hade sin start vid transport från fabrik och slut vid när pålen lämnats över till kunden. I kartläggningen följer författarna materialflödet samt informationsflödet knutet till materialet under förädlingsprocessen. Insamlingen av data till kartläggningen gjordes genom en intervjustudie och en observationsstudie. För att förstå möjligheten till implementeringar utfördes även en enkätstudie och intervjustudie, angående utnyttjandet av BIM inom Skanska Grundläggning.Användningen av BIM inom organisationen skiljde sig mellan de olika yrkesgrupperna, tjänstemän och yrkesarbetare. Enkätstudien utfördes på fem projekt i Stockholmsområdet. Bland tjänstemännen arbetade 8 av 19 med BIM varje vecka eller oftare medan 16 av 17 yrkesarbetare aldrig arbetat med BIM. Resultaten till värdeflödesanalysen var hämtade från två projekt, FSE 105 Betongtunnel Kungens kurva och Trafikplats Vega. Utifrån resultaten formulerades två förbättringsområden, där utsättning genom maskinstyrning var det ena och digitalisering av dokumentation var det andra. Implementeringen av GPS-styrning på pålkranar behöver inte lång tid för att löna sig ekonomiskt. Utifrån resultaten kan ca 170,000 SEK sparas per år och maskin om maskinstyrning implementeras, samt att det finns ytterligare positiva effekter som framkommit men inte uppmäts i denna studie. Det finns dock hinder i användarvänligheten och tekniken kräver idag manuell handpåläggning i vissa moment. För utvecklingen av BIM hos medarbetarna finns stora vinster genom förenklade informationsflöden men också svårigheter eftersom en stor del av medarbetarna idag blir hindrade av tekniken.

Abstract [en] : Productivity in the construction industry has for a long time been considered as low compared to other industries. The construction industry has started to adapt strategies that have been successful in other industries to increase the productivity. This report aims to examine how the information flow during foundation of concrete piles can be more efficient. The study is based on Skanska Sweden AB for the region of Skanska foundation. Concrete piling is one of the foundation activities that Skanska foundation performs. To create an understanding about the information flow, the authors had to identify the existing working method that was used today. The aim was then based on the current state to formulate a future state with a greater efficiency in the flow of information. BIM has begun to be implemented as a working method in the construction sector and have therefore been investigated in the report as an opportunity for an improved flow of information.To identify the production process for concrete piling within the company the authors have used value stream mapping. The method is a way of mapping a specific process, where the product that the customer wants is followed. The analysis originating from Toyotas method which today is referred to as lean. The mapping of concrete piling started from the transport of the factory to the pile was handed over to the customer. During the mapping the authors follows the material flow and the information flow related to the material during the process. The collection of data for the value stream mapping was done based on interviews and observations. To understand the possibility of implementations carried out a questionnaire and interviews, regarding the use of BIM in Skanska foundation.The use of BIM within the organization differs between the different professional groups, civil servants and skilled workers. The questionnaire survey was conducted on five projects in the Stockholm area. Among civil servants eight of 19 worked with BIM weekly or more often, while 16 of 17 skilled workers never had worked with BIM at all. The results of value stream analysis were collected from the two projects, the FSE 105 Concrete tunnel at Kungens kurva and interchange Vega. Based on the results the authors have formulated two areas of improvements. The first improvement is about release measuring through machine control and the second are about digitization of documents. Implementation of machine control on a pile driver does not need a long time to pay off financially. From the results, about 170,000 SEK can be saved per year and machine if machine control would be implemented on the pile drivers. There are more positive effects that have been observed during the study but these effects have not been measured.  However, there are obstacles in the usability and technology today that require manual intervention at certain stages. For the development of BIM among the employees there are great gains through simplified information flow. With that there comes difficulties since a large proportion of employees is hindered by technology.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 70 p.

Keyword [en] : BIM, Digitizing, Foundation, Machine Control, VDC, Value Stream Mapping

Keyword [sv] : BIM, Digitalisering, Grundläggning, Maskinstyrning, VDC, Värdeflödesanalys

National Category : Geotechnical Engineering

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-61663OAI: oai:DiVA.org:ltu-61663DiVA: diva2:1068981

External cooperation : Skanska Sverige AB

Educational program: Civil Engineering, master's level

Supervisors : Edeskär, Tommy, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering.

Examiners : Edeskär, Tommy, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering. Available from: 2017-03-10 Created: 2017-01-26 Last updated: 2017-03-10Bibliographically approvedAuthor: Eriksson, Jakob

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents