El contracte i els drets moralsReportar como inadecuado
El contracte i els drets morals - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Publisher: LAvenç

Issued date: 1985

Citation: Saber: revista catalana de cultura, julio-agosto, 1985, nº 4, p.38-41.

ISSN: 0213-1614

Review: PeerReviewed

Rights: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

Autor: Fernández García, Eusebio

Fuente: http://e-archivo.uc3m.es


IntroducciónUniversidad Carlos III de Madrid Repositorio institucional e-Archivo http:--e-archivo.uc3m.es Área de Filosofía del Derecho DDIEFD - FIL - Artículos de Revistas 1985 El contracte i els drets morals Fernández García, Eusebio LAvenç Saber: revista catalana de cultura, julio-agosto, 1985, nº 4, p.38-41. http:--hdl.handle.net-10016-8351 Descargado de e-Archivo, repositorio institucional de la Universidad Carlos III de Madrid Saber EL CONTRACTE I ELS DRETS MOGALS Eusebio Femández Semprc que he intcntllt rellexinnar sobre el que pmlria ser la jusLÍcia o sobrc el que caldria qualifiear cllm a jUSb mIHlI1 vingllt a la lIlclT1lJria els mllts final:; de la eonfereneia de comiat de Hans ~clsell com a membre aetiu de la Universitnt de CnlifiJrnia, prollullcinda el 27 de 1llaig dc 1952 a Berkcley, Són els següellts: d-Ie cOInen¡;nt aqucsl assaig pregllntant-mc qu,~ és la justícia, Ara, en cllnelourel, SI; que 110 he respost In pregunta.
L ,mil que om pOl salvar aquí és la I~OInpnnyia.
HllLlrill cslat illÍltil, pcr la meva banda, pretendre que jo reeixirill allil on els pcnsadors més il·lustres han frneassllt.
Veritablcmcrll, 110 sé si pUl.
afirmar que és la justícia, la justícill absoluta que la humanita t dcsitja datimyer.
Només pUl. estnr daenrd lIrnb el fet que cxisteix una jllslÍl~ia relativlI i pUl: afirmnr que l~S la jllstieia per a mi.
Ales que la cicn- Eusebin Ferlllíndez lis prnre;;!i(lJ- de Filn-nl-ill lid DrN 1I la Llni-frsidad AutilulIluu de Madrid.
És aulor deIs Ililm, MUf:li.mw.r pflsililúfllu en el ,mdu-iww l,I-iu;iol (1981) i 1eof-Ía de la JlISlicin l- JJlreclw- [JWI-UIIO,¡ (19tH) i de,di,,,r-)!i trclmlls lrinn,.sligllciil ;~8 sllbre l-ilnsofia del dmt.
¡lica i hislc.rill del (:H O) IJensllflll~nl cSJlanyol del durrcr ,egll. cia es la meva prolessió i, dones.
el mes importan!.
cn la IllCIH vida, la jllstícia, al lIlell parer, es d{ma cn Ioll.lrc sneial sola la protecei{, del ([¡Ial 111I1 pr...

Documentos relacionados