Vplyv rôznej dávky dusíka na botanické zloženie trávnikov na báze suchovzdorných kostráv pestovaných v bezzávlahových podmienkachReport as inadecuate
Vplyv rôznej dávky dusíka na botanické zloženie trávnikov na báze suchovzdorných kostráv pestovaných v bezzávlahových podmienkach - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Central European Agriculture, Vol.18 No.2 June 2017. -

V rokoch 2007 – 2012 sa v prirodzených podmienkach na stanovišti v Nitre Západné Slovensko metódou redukovanej projektívnej dominancie hodnotilo botanické zloženie 2 trávnikových miešaniek na báze suchovzdorných druhov Festuca rubra agg. a Festuca arundinacea Schreb. Druhové zloženie miešanky sa významne prejavilo už v počiatočných štádiách vývinu porastu. Rýchlo sa vyvíjajúci Lolium perenne L. súčasť miešanky 1 mal už krátko po sejbe pomerne vysokú pokryvnosť a v roku sejby bol dominantným druhom v poraste. V ďalšom období sa jeho podiel postupne znižoval a dominantné postavenie nadobúdala Festuca rubra agg. Miešanka 2, ktorá obsahovala pomalšie sa vyvíjajúci druh Festuca arundinacea Schreb. a veľmi pomaly sa vyvíjajúcu Poa pratensis L., dosiahli uspokojivú pokryvnosť na jeseň v roku sejby alebo až na jar v nasledujúcom roku. Účinok dodaných živín sa prejavil už v roku sejby pri miešanke 1, resp. od druhého roku pestovania v miešanke 2, kedy sa varianty hnojené dávkou 90 kg*ha-1 N V3 vyznačovali vyššou pokryvnosťou tráv v porovnaní s nehnojeným variantom V1 a variantom V2 45 kg*ha-1 N. Vyššia dávka dusíka V3 podporila konkurenčnú silu obidvoch miešaniek, čo sa prejavilo nízkym až veľmi nízkym výskytom burín v poraste v porovnaní s ostatnými variantmi.

botanické zloženie; kostrava; pokryvnosť; suchovzdornosť; trávnik; trávniková miešankaAuthor: Peter KOVÁR - ; Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak Universit

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents