Briga za zdravlje stranih turista u slučaju medicinske hitnostiReportar como inadecuado
Briga za zdravlje stranih turista u slučaju medicinske hitnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.2 No.2 December 1996. -

Područje Primorsko-goranske županije jedno je od turistički razvijenijih dijelova naše zemlje. Zbog zemljopisnog položaja i dobrih međudržavnih odnosa najbrojniji su gosti iz susjednih zemalja.

Svrha rada bila je ispitati zdravstvenu zaštitu i morbiditet turista iz Austrije, Njemačke i Italije koji su na području Rijeke boravili u razdoblju od 1987. do 1990. godine, a medicinsku pomoć su zatražili na osnovi potvrde matičnog osiguranja - konvencije.

Prilikom obrade koristili smo zdravstvenu i ostalu dokumentaciju na temelju koje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vrši nadoknadu troškova

liječenja.

U ispitivanom razdoblju liječeno je ukupno 3884 turista, iz Austrije 400 10%, Njemačke 2796 72% i Italije 688 18. Djece do devet godina života bilo je 9%, a osoba starijih od 60 godina 19%. U 519 slučajeva 13% korišteno je bolničko liječenje, sa ukupno 5734 bolesnička dana. Veći dio bolesnika liječen je ambulantno 3365 87%. U morbiditetu bolesnika najviše su zastupljene povrede 868 22%. Medicinsku pomoć zbog kroničnih bolesti kardiovaskularnog, nervnog, lokomotomog i respiratornog sustava zatražilo je između 6-11% bolesnika. U razdoblju od 1990. do 1995. godine liječeno je 4509 turista. Rezultati ispitivanja biti će prezentirani po završenoj obradi i uspoređeni sa sličnim istraživanjima.

Izvršena analiza egzaktno pokazuje da se među turistima na našem području nalazi značajan broj osoba oboljelih od kroničnih bolesti kojima pored iznimno blage mediteranske klime valja ponuditi i visokostručne medicinske usluge u okviru programa zdravstvenog turizma, a s ciljem prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti.

zdravlje; strani turisti; konvencijaAutor: Vesna Štefanac-Nadarević - ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područni ured Rijeka, Hrvatska Mihovil Vukelić - ; Med

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados