PREGLED RAČUNOVODSTVENIH METODA OBUHVAĆANJA LIZINGAReportar como inadecuado
PREGLED RAČUNOVODSTVENIH METODA OBUHVAĆANJA LIZINGA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Tourism and hospitality management, Vol.11 No.1 June 2005. -

Lizing se javlja kao oblik financiranja kojim davatelj lizinga prenosi na korisnika lizinga pravo na korištenje određene imovine u određenom vremenskom razdoblju.

Računovodstveno obuhvaćanje lizinga, od vrlo mnogo vrsta lizinga koje postoje u praksi koristi podjelu na financijski i operativni lizing, Njihove karakteristike definirane su

prvenstveno nacionalnim zakonima, općim postavkama civilnog i trgovačkog prava, međunarodnim standardima od kojih su u Europskim zemljama prihvaćeni Međunarodni računovodstveni standardi MRS International Accounting Standards - IAS, a u SAD USGAAP United States - Generally Accepted Accounting Principles. Različita klasifikacija lizinga koja proizlazi iz ovih propisa ima utjecaj na temeljne financijske izvještaje.

lizing; operativni i financijski lizing; međunarodni računovodstveni standardi općeprihvaćena računovodstvena načela US GAAPAutor: Dubravka Vlašić - orcid.org-0000-0002-7115-0810 ; Faculty of tourism and hospitality management, University of Rijeka, Opatija,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados