Zdravstvena kultura i tjelesna kultura - točke susretaReportar como inadecuado
Zdravstvena kultura i tjelesna kultura - točke susreta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Autori razmatraju brojne definicije kulture, zdravstvene kulture i tjelesne kulture. Prema jednoj sveobuhvatnoj sociološkoj definiciji, kultura se može shvatiti kao zaliha informacija i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja koje određena društvena grupa prenosi na svoje potomke. Ovu definiciju možemo transponirati na područje zdravstvene i tjelesne kulture. Tako se zdravstvena kultura može definirati kao zaliha informacija i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja vezanih za zdravlje i različite oblike zdravstvenog ponašanja. Slično, tjelesna kultura može se definirati kao zaliha informacija i nagomilanog znanja, načina mišljenja, osjećanja i djelovanja vezanih za oblast tjelesnog odgoja, rekreacije i sporta. Autori nastoje izdvojiti točke susreta zdravstvene i tjelesne kulture, te razmatraju tjelesnu kulturu i zdravstvenu kulturu kao vrijednosti. Najzad, autori navode rezultate empirijskog istraživanja o vrijednostima tjelesne kulture na uzorku studenata prve i pete godine studija Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Rezultati pokazuju da studenti visoko vrednuju zdravstvenu kulturu kao jednu od primarnih i specifičnih vrijednosti tjelesne kulture. Studenti pete godine studija s napredovanjem znanja u svim sferama studijskog programa proširuju svoj spoznajni vidik, pa tako i vrednovanje zdravstvene komponente, ne samo kao biološki dane u vrijednosnom sistemu tjelesne kulture nego i kao šire psihološke, sociološke, obrazovne i kulturološke komponente.

zdravstvena kultura; tjelesna kultura; zdravlje; tjelesnost; vrijednosti;Autor: Miloš Marković - orcid.org-0000-0001-9150-0390 ; Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Blagoja Parovi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados