Društvena odgovornost za zdravo društvo u kontekstu promišljanja Küngova projekta svjetski etosReportar como inadecuado
Društvena odgovornost za zdravo društvo u kontekstu promišljanja Küngova projekta svjetski etos - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.36 No.3 October 2016. -

Ovim istraživanjem nastojimo dati cjelovit prikaz pojma odgovornosti u okviru njegova doprinosa zdravom društvu. Okosnica za promišljanje o zdravom društvu, točnije o pokušaju da se društvo uvede u horizonte zdravoga bio nam je švicarski etičar, filozof i teolog Hans Küng i njegov idejni projekt Weltethos svjetski etos. U okviru navedenog koncepta, kroz jedan povijesni nabačaj referirali smo se na filozofe i teologe od Platona i Aristotela, preko Augustina i Tome Akvinskog do Hansa Künga, ne zaboravljajući pritom na druge slične koncepte koji su se pojavili pod kraj dvadesetog i na početku dvadeset i prvog stoljeća, poput Jonasove nove etike Princip odgovornost, Potterove bioetike, Ulrichove integrativne gospodarske etike i Čovićeve integrativne bioetike. U sukusu samoga rada na poseban se način uz svjetski etos napominje značenje koncepta integrativne bioetike te ostavlja otvorenim pitanje koje i kakve odgovore u budućnosti svi navedeni koncepti, a posebice svjetski etos, mogu ponuditi u pravcu onoga što je zdravo društvo, ali i zaštita života i svijeta uopće.

odgovornost; zdravo društvo; svjetski etos; Hans Küng; integrativna bioetika;Autor: Berislav Čović - orcid.org-0000-0002-4405-265X ; Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, HR 10000 Zagre

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados