Kauzalno atribuiranje školskog postignuća srednjoškolaca s obzirom na spol i izraženost motiva za postignućemReportar como inadecuado
Kauzalno atribuiranje školskog postignuća srednjoškolaca s obzirom na spol i izraženost motiva za postignućem - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Discrepancy : Students- journal for social sciences and humanities, Vol.2 No.4 December 2001. -

Ovo je istraživanje primjena Weinerova modela atribucije i pokušaj provjere pretpostavki o utjecaju varijabli spola i motiva za postignućem na preferencije u kauzalnom atribuiranju postignuća. U ispitivanju atribucija školskog uspjeha-neuspjeha koristili smo Skalu za atribuiranje razloga uspjeha-neuspjeha, a izraženost motiva za postignućem ispitivali smo Upitnikom za mjerenje motiva općeg postignuća MOP. Rezultati 173 srednjoškolaca statistički su obrađeni i interpretirani. Dobiveno je da spol djelomično utječe na atribuiranje školskog postignuća; učenice svoj uspjeh najviše pripisuju aktivnosti i motivaciji, dok učenici nemaju izražene atribucijske preferencije za uspjeh. Kod atribuiranja neuspjeha učenice statistički značajno više od učenika razloge svog neuspjeha pripisuju nedostatku sposobnosti. Izraženost motiva za postignućem, sama po sebi, nema značajan utjecaj na atribuiranje školskog postignuća. Međutim, interakcijski efekt uspjeha i motivacije pokazao se značajnim: visoko motivirani uspješni svoj uspjeh pripisuju vlastitoj aktivnosti i sposobnosti statistički značajno više od nisko motiviranih uspješnih. Nisko motivirani neuspješni svoj neuspjeh statistički značajno više pripisuju nedostatku aktivnosti od visoko motiviranih neuspješnih. Ovi rezultati važni su u planiranju strategije za rad s neuspješnim i nisko motiviranim učenicima.

atribuiranje uspjeha-neuspjeha; atribut; kauzalna preferencija; motiv zapostignućem; nisko motivirani učenici; visoko motivirani učeniciAutor: Anita Bugan - Martina Bajs - Zrinka Katarina Stamać -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados