Kupus Brassicaoleracea var. Capitata kao jedan od pokazatelja mogućeg onečišćenja okoliša metalima i metaloidima u Istočnoj HrvatskojReportar como inadecuado
Kupus Brassicaoleracea var. Capitata kao jedan od pokazatelja mogućeg onečišćenja okoliša metalima i metaloidima u Istočnoj Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.47 No.1-2 March 2017. -

Svrha: Nakon biomonitoringa serum, kosa, urin lokalnog stanovništva, te okolišnog monitoringa putem uzoraka tla, vode i jestivog samoniklog bilja istočne Hrvatske, u okviru istraživanja opeterećenosti metalima i metaloidima, kao mogućoj posljedici ratnih zbivanja, s područja gdje je poljoprivredna djelatnost ponovo saživjela, izuzimani su uzorci kupusa zelja, odličnog indikatora taloženja teških metala i metaloida u okolišu.

Cilj istraživanja: Hipoteza studije je da su na području istočne Hrvatske, u područjima izloženim borbenim djelovanjima, u okolišu i populaciji, prisutne povećane koncentracije metala i metaloida povezanih s ratnim djelovanjima u odnosu na područja koja su bila pošteđena ratnih djelovanja. Cilj je bio utvrditi postoje li razlike u koncentracijama metala i metaloida uspoređujući lokacije visokog inteziteta borbenih djelovanja LVIBD s lokacijama niskog inteziteta borbenih djelovanja LNIBD. Osim toga pokušala se utvrditi moguća međusobna povezanost kontaminacije s metalima u tlu i kod ljudi, te postoji li podudarnost po pitanju mogućih „vrućih točaka-, mjesta značajno opterećenih metalima.

Materijal i metode: Ukupno je s 14 lokacija izuzeto 14 uzoraka kupusa i to 12 uzoraka s lokacija visokog inteziteta borbenih djelovanja LVIBD, te dva uzorka s lokacija niskog inteziteta borbenih djelovanja LNIBD sa 14 lokacija. Koncentracije 20 metala i metaloida Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Li, Mg, Ni, Pb, Sb, Si, Sr, U, V i Zn, koji se koriste u vojne svrhe, utvrđivane su postupkom induktivno suspregnute plazme i spektrometrije masa ICP-MS.

Rezultati: Koncentracije metala obuhvaćane Pravilnikom As, Cd, Hg i Pb bile su unutar MDK na svim lokacijama, dok za ostale istraživane elemente nije uočena razlika između LVIBD i LNIBD p = 0,78; Mann-Whitney U test. Koncentracije metala i metaloida u kupusu nisu značajno korelirale s koncentracijama u uzorcima tla, osim u slučaju Cd, gdje je uočena slaba do umjerena korelacija Pearsonov koeficijent tlo -kupus = -0,57; p = 0.031; p < 0,05. Analizom glavnih komponenti PCA utvrđen je kompaktan središnji klaster roj, te dva klastera s lokacija Dopsin i Dalj u kojima su koncentracije svih elemenata, osim Hg, bile nešto više.

Zaključci: I kupus kao indikator onečišćenja okoliša metalima ukazuje da ukupna opterećenost metalima u istočnoj Hrvatskoj nakon Domovinskog rata nije visoka. Ipak, na primjeru kupusa potvrđeno je mjesto Dalj kao „vruća točka-, sukladno ranije utvrđenim pozitivnim korelacijama Al, Fe, Mg i Ni na istoj lokaciji u kosi, tlu i maslačku, te B, Cu, Si, Sr i Zn u serumu, urinu i vodi, što ukazuje na mogući isti izvor i mehanizam prenošenja metala.

Kupus; tlo; metali; metaloidi; Domovinski ratAutor: Dragana Jurić - orcid.org-0000-0002-7656-3286 ; Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod Dinko Puntar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados