Profesionalne bolesti kao uzrok invalidnostiReport as inadecuate
Profesionalne bolesti kao uzrok invalidnosti - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.18 No.3 September 1967. -

Autor promatra problem profesionalnih bolesti s posebnog stanovišta, naime s aspekta utjecaja profesionalnih bolesti na radnu sposobnost trajnog karaktera invalidnost osiguranika. U tu se svrhu iznosi broj i spol osiguranika kod kojih je ustanovljena neka profesionalna bolest prilikom ocjenjivanja radne sposobnosti trajnog karaktera invalidnosti na području SRH u vremenu od l. IV 1964. do 31. IlI 1966. god., njihova dob, dužina radnog staža u času ocjene invalidnosti, privredna djelatnost u kojoj su pregledani bili zaposleni, njihova zanimanja, rasprostranjenost u SRH i dijagnoza bolesti koja je utvrđena. Nadalje se iznose rezultati ocjenjivanja invalidnosti oboljelih: kod oko 63% utvrđeno je da im je potrebno odrediti drugi odgovarajući posao, a kod oko 34% je ustanovljena potpuna radna nesposobnost. Navodi se, zatim, vrijeme trajanja bolesti i trajanje radne nesposobnosti do časa ocjene invalidnosti. Na kraju se iznose tjelesna oštećenja koja su nastala zbog profesionalnih bolesti.Author: F. Špicer - ; Republički zavod za socijalno osiguranje, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents