Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata iz sustava socijalne skrbiReportar como inadecuado
Poželjna osobna i profesionalna obilježja supervizora iz perspektive supervizanata iz sustava socijalne skrbi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Social themes : The Journal of theory and practise of Social Work and other akin Sciences, Vol.1 No.3 December 2016. -

U radu su prikazani rezultati kvalitativnog istraživanja kojemu je cilj bio dobiti uvid u doživljaj važnosti osobnih i profesionalnih obilježja supervizora iz perspektive supervizanata koja mogu imati utjecaj na izbor supervizora, ali i na supervizijski proces te uopće uključivanje supervizanata u superviziju. U istraživanju je sudjelovalo šesnaest

stručnih radnika zaposlenih u ustanovama socijalne skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Podaci su prikupljeni metodom polustrukturiranog intervjua, a u obradi je korištena tematska analiza sadržaja. Intervjuirani supervizanti iznijeli su vlastito viđenje poželjnih i manje poželjnih osobnih i profesionalnih obilježja supervizora, te koje bi

informacije o supervizoru voljeli saznati pri prvom predstavljanju supervizora. Govoreći o poželjnim osobinama supervizora supervizanti izdvajaju teme zrelosti supervizora, odnosa prema drugima, pojavnost, rod, obilježja glasa te njegov pozitivan stav. Poželjna profesionalna obilježja opisuju kroz teme posjedovanja obrazovanja iz supervizije,

posjedovanje stručnih kompetencija, supervizijskog iskustva, komunikacijskih vještina, kroz poželjan stil komuniciranja, vještine upravljanja supervizijskim procesom, brigu supervizora za supervizante i odnos te usmjeravanje procesa rješavanja problemskih situacija. Doprinos ovog istraživanja je stjecanje uvida u promišljanja supervizanata o obilježjima supervizora u svrhu osvještavanja supervizora o važnosti osobnih i profesionalnih obilježja koje supervizor unosi u grupu, ali i bitnim elementima o kojima supervizor treba voditi računa pri predstavljanju supervizantima.

supervizija; supervizor; osobna i profesionalna obilježjaAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados