Stil i diskursne strategije romana Kad magle stanu Josipa MlakićaReportar como inadecuado
Stil i diskursne strategije romana Kad magle stanu Josipa Mlakića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.2 32 No.2 52 April 2008. -

U ovome radu nastoji se izdvojiti nekoliko bitnih poetičkih značajki ovoga romana, prilazeći mu prvenstveno ali ne i isključivo iz stilističke perspektive. Ovakav pristup vodi i prema elaboraciji više bitnih problema koje ovaj roman otvara, a neke slojeve njegove semantike moguće je razmatrati jedino približavajući im se iz ovoga ugla. Na kraju rada nudi se sinteza istraživanja koja povezuje stilističko čitanje i jedan od centralnih problema koji se nadaje u ovome romanu, problem relacije ratne traume i proizvodnje diskursa.

Josip Mlakić; stil; diskursna strategija; esejiziranost; stilizacija usmenostiAutor: Nikola Košćak - ; Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet - Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados