РУКОТВОРИНЕ – УМОТВОРИНЕ – КЊИЖЕВНОСТ: ПЛЕТЕНИЈЕ СМИСЛАReport as inadecuate
РУКОТВОРИНЕ – УМОТВОРИНЕ – КЊИЖЕВНОСТ: ПЛЕТЕНИЈЕ СМИСЛА - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

У раду се полази од савремене рецепције алманаха Српкиња из

аспекта друштвених и књижевних теорија. Успоставља се, у основним цртама, преглед интересовања за поетику и орнаментику женског ручног рада у контексту српске народне културе, фолклорне умјетности и националне историје књижевности. Наглашавају се архетипска исходишта и фолклорни предложак мотива, симболички потенцијал фигура ткаље, везиље и плетиље, а стваралачко

начело ткања као писања и vice versa посматра се у свјетлу аутопоетичких записа и књижевнотеоријских концепција.

алманах Српкиња; историја српске књижевности; текст итекстура; арахнологија; рукотворине; умотворинеAuthor: Jelenka Pandurević - ; Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република С

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents