ГОЛЕМАТА МАЛАТА БУКВА ВО ПИШАНАТА ПРАКТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ПОИМИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТОReportar como inadecuado
ГОЛЕМАТА МАЛАТА БУКВА ВО ПИШАНАТА ПРАКТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК ПОИМИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

Во пишаната практика на македонскиот стандарден јазик,многу често, се забележуваат неусогласеност и недоследност, во однос на употребата на правилата за пишување на гласовите и на збороформите. Во оваа смисла, особено се важни поимите од областа на образованието, кои, многу често, се среќаваат во

пишаната практика на оние кои на каков било начин се поврзани со оваа дејност, а, кои, секако, внесуваат дилеми за тоа како треба да бидат напишани во однос на големата, односно на малата буква. Следствено, во трудот се покажуваат конкретни разлики во пишувањето на поими од областа на образованието со голема или со мала буква и истовремено се укажува на тоа дека непрецизноста и недореченоста на правилата за нивна употреба во Правописот резултираат со различни толкувања и различна реализација во пишуваната практика на јазикот. Тоа, пак, од своја страна, ја наметнува потребата од постоење на попрецизни

правила во однос на овој дел од Правописот на македонскиот стандарден јазик.

голема буква; мала буква; пишана практикаAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados