ЗАЗОРОТ И ДИСЛОКАЦИЈАТА ВО ДРАМСКИТЕ TЕКСТОВИ „КАЗАБАЛКАН-, „ЕВРОАЛИЕН- И „ХОТЕЛ ЕВРОПА- ОД ГОРАН СТЕФАНОВСКИReportar como inadecuado
ЗАЗОРОТ И ДИСЛОКАЦИЈАТА ВО ДРАМСКИТЕ TЕКСТОВИ „КАЗАБАЛКАН-, „ЕВРОАЛИЕН- И „ХОТЕЛ ЕВРОПА- ОД ГОРАН СТЕФАНОВСКИ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Philological Studies, Vol.13 No.1 June 2015. -

ГОРАН СТЕФАНОВСКИ Во нејзината книга за субјектот на

абјектноста, Моќите на хоророт, француската теоретичарка Јулија Кристева ги поврзува абјектот-абјектноста со загубата на дистинкцијата помеѓу себството и другоста. Овој труд го испитува односот помеѓу абјектноста и дислокацијата во неколку драми од Горан Стефановски.

Горан Стефановски; Јулија Кристева; абјект; абјектност; дислокација; загуба; татковина; јазик; идентитет; култураAutor: Goce Smilevski - ; Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados