Povezanost samoprocijenjenih simptoma ADHD-a s agresivnim ponašanjem i sudjelovanjem u vršnjačkom nasilju učenika osnovnoškolske dobiReport as inadecuate
Povezanost samoprocijenjenih simptoma ADHD-a s agresivnim ponašanjem i sudjelovanjem u vršnjačkom nasilju učenika osnovnoškolske dobi - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.52 No.2 December 2016. -

Brojna istraživanja potvrdila su povezanost ADHD-a s vršnjačkim nasiljem i agresivnim ponašanjem. Cilj istraživanja bio je provjeriti povezanost različitih samoprocijenjenih simptoma ADHD-a hiperaktivnost, impulzivnost i nepažnja s različitim aspektima vršnjačkog nasilja tjelesno, verbalno i elektroničko i agresivnim ponašanjem reaktivna i proaktivna agresija. U istraživanju je sudjelovao 501 učenik 4., 6. i 8. razreda, 50,7% dječaka i 49,3% djevojčica prosječne dobi M=12,72 sd=1,62. Učenici su tijekom jednog školskog sata ispunili Upitnik o nasilju među školskom djecom Velki i Kuterovac Jagodić, 2012, Upitnik reaktivno-proaktivne agresije RPQ; Raine i sur., 2006 i Skalu hiperaktivnosti-impulzivnosti-pažnje Vulić-Prtorić, 2006. Provedena je korelacijska analiza Pearsonov koefi cijent korelacije, a značajnost razlika u korelacijama testirana je Fisherovim z testom. Dobivene su statističke značajne povezanosti sve tri mjere vršnjačkog nasilja, verbalno, tjelesno i elektroničko sa sve tri skupine simptoma ADHD-a, impulzivnost, hiperaktivnost, nepažnja r=0,151-0,411, pAuthor: Tena Veliki - Ksenija Romstein - orcid.org-0000-0001-6540-0273 ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents