Modeliranje ambijenta učenja u digitalnoj humanisticiReportar como inadecuado
Modeliranje ambijenta učenja u digitalnoj humanistici - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.8 May 2016. -

Novi mediji su otvorili nove mogućnosti u području obrazovanja, koje počivaju na inherentnim karakteristikama novih medija poput interaktivnosti i nelinearne naracije. Koncept društvenih -web 2.0- medija je omogućio korisnicima web-stranica da se od običnih korisnika transformiraju u kreatore informacija. Međutim, prijašnje studije su sugerirale da web 2.0 mediji nisu dovoljno integrirani u obrazovanje zbog nedostatka modeliranja za takvu integraciju i nedostatka opisa najboljih praksi integriranja. Kako bi pružili jedan takav model i slučaj studija integracije web 2.0 medija u obrazovanju, mi smo adaptirali model informacijskog ponašanja za dizajniranje aktivnosti učenja na jednom kolegiju na našem sveučilištu. Naša pretpostavka je bila da povezivanje kulture participacije u web 2.0 medijima s konceptima distribuirane kognicije i kreativnosti može biti efikasan način da se dizajniraju ambijenti učenja koji podržavaju kreativnost. Studij slučaja je potvrdio da korištenje web 2.0 alata može podržavati kreativnost u učenju. Međutim, nije dovoljno samo uposliti web 2.0 alate budući da stupanj kreativnosti ovisi o načinima kako se ti alati koriste. Ako interaktivnost medija nije u potpunosti iskorištena, i ako se umjesto toga alati koriste za jednosmjernu komunikaciju, mala je šansa da će takvi mediji stvoriti prostor za distribuiranu kreativnost.

web 2.0 mediji; ambijenti učenja; informacijsko ponašanje; distribuirana kognicija; kultura participacije; digitalna humanistikaAutor: Edin Tabak - ; Sveučilište u Zenici, Filozofski fakultet, BiH Damir Kukić - ; Sveučilište u Zenici, Filozofski fakultet, BiH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados