Nematode štetne na jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Reportar como inadecuado
Nematode štetne na jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Od četrdesetak vrsta biljnoparazitskih nematoda štetnih na jagodi, najčešće vrste nematoda koje u nas čine štete jesu Aphelenchoides fragariae i Meloidogyne hapla. Vrsta A. fragariae parazitacijom uzrokuje uvijenost i naboranost listova, zastoj u razvoju biljke, slabije razvijanje plodova i sniženje prinosa jagode do 60 %. Uz poštivanje plodoreda i sadnju zdravoga sadnog materijala, važnu ulogu u sprječavanju širenja toga štetnika ima potapanje presadnica 20 min u vodu zagrijanu na 43,3 ºC. Vrsta M. hapla štetna je u proizvodnji jagode na otvorenom, ali i u zaštićenom prostoru. Zaraza se uočava temeljem pojave kvržica na korijenu te formiranja mnogo korjenčića. Biljke jagode kržljaju, lišće postaje klorotično i crveni, a posljedica je i smanjeni prinos. Za jače zaraze biljke se mogu potpuno osušiti. Budući da ta vrsta ima oko 550 biljaka domaćina, vrlo je zahtjevan odabir biljaka u plodoredu. Smanjenje populacije tih nematoda postiže se isušivanjem tla, suzbijanjem korova, sadnjom biljaka neprijatelja nematoda Tagetes spp., Asparagus spp. te sadnjom otpornih i tolerantnih biljaka. Najbolji rezultati postižu se termičkom sterilizacijom tla, solarizacijom i kemijskom sterilizacijom prije sadnje.

Aphelenchoides fragariae; jagodina lisna nematode; Meloidogyne hapla; suzbijanjeAutor: Dinka Grubišić - ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados