Grinje na jagodi koprivina grinja Tetranychus urticae i jagodina grinja Phytonemus pallidusReportar como inadecuado
Grinje na jagodi koprivina grinja Tetranychus urticae i jagodina grinja Phytonemus pallidus - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Na jagodi su prisutne dvije vrste grinja: jagodina grinja Phytonemus pallidus iz porodice Tarsonemidae i koprivina grinja Tetranychus urticae iz porodice Tetranychidae.

Veća populacija grinja obje vrste može znatno smanjiti urod jagode i negativno utjecati na urod u sljedećoj godini. U suzbijanju tih štetnika preporučaju se biološke mjere zaštite, a za jagodinu grinju i preventivne mjere dobre gospodarske prakse.

Dobre rezultate u smanjenju populacije grinje Phytonemus pallidus daje primjena predatorske grinje Neoseulus cucumeris, a u smanjenju populacije koprivine grinje Tetranychus urticae predatorska grinja Neoseulus californicus.

biološko suzbijanje; grinje; Neoseulus californicus; Neoseulus cucumeris; Phytonemus pallidus; Tetranychus urticaeAutor: Božena Barić - orcid.org-0000-0002-0708-4257 ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados