Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobamaReportar como inadecuado
Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.25 No.3 November 2016. -

Negativni stavovi prema homoseksualnim osobama samo su

jedni od mnogih koji se često iskazuju prema manjinskim

grupama. Mnoge su odrednice negativnih stavova prema

stigmatiziranim grupama, a osobine ličnosti svakako su

jedne od njih. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati

odnos između osobina ličnosti petofaktorskoga modela,

autoritarnosti i stavova prema homoseksualcima. U

istraživanju je sudjelovalo 583 studenta 443 studentice i

139 studenata raznih fakulteta u Republici Hrvatskoj

prosječne dobi od 21 godine. Ispitanici su ispunjavali upitnik

kojim se ispituju osobine ličnosti petofaktorskoga modela,

skala autoritarnosti i skala stavova prema homoseksualnim

osobama. Dobiveni rezultati pokazuju značajnu negativnu

povezanost otvorenosti prema iskustvima i negativnim

stavovima prema homoseksualnim osobama te pozitivnu

između savjesnosti i autoritarnosti s negativnim stavovima.

Osim toga, autoritarnost je posredujuća varijabla u odnosu

između otvorenosti i savjesnosti te stavova prema

homoseksualnim osobama. Dobiveni nalazi razmatrani su u

kontekstu sadašnjih modela i rezultata istraživanja.

osobine ličnosti petofaktorskoga modela; autoritarnost; stavovi prema homoseksualnim osobamaAutor: Barbara Kalebić Maglica - orcid.org-0000-0002-6278-5582 ; Filozofski fakultet, Rijeka Anja Vuković - ; Filozofski fakultet, Rij

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados