Upravljana neobrojčena kvantifikacija - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016.Reportar como inadecuado
Upravljana neobrojčena kvantifikacija - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

Upravljana neobrojčena kvantifikacija obuhvaća imenske kvantifikacijske skupine u kojima priložni ili imenički kvantifikator upravlja regira dopunom u genitivu: vele blaga, čest- ribi pečeni. U radu su predstavljene osnovne semantičke i sintaktičke karakteristike toga tipa kvantifikacijskih skupina: vrsta i broj sastavnica kvantifikacijske skupine, red sastavnica, genitiv količine, sročnost s predikatom, sročnost sa sljedećim predikatom te sročnost s anaforičkim riječima. Izdvojene su i neke dijakronijske zanimljivosti neobrojčenih kvantifikacija. Analiza sročnosti imenske skupine i ostalih dijelova rečenice pokazuje da obje sastavnice kvantifikacijske skupine, kvantifikator i dopuna, mogu biti referentan član skupine, odnosno kontrolori sročnosti. Rad se temelji na analizi korpusa hrvatskoglagoljskih tekstova crkvenoslavenskoga razdoblja.

neobrojčene kvantifikacijske imenske skupine; upravljanje; sročnost; hrvatski crkvenoslavenskiAutor: Ana Kovačević - ; Staroslavenski institut u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados