Kvantifikacija u imenskim skupinama - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016.Report as inadecuate
Kvantifikacija u imenskim skupinama - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U prilogu je riječ o načinima izražavanja količinskih značenja u imenskim skupinama hrvatskoga standardnog jezika. Govori se, između ostaloga, o gramatičkim i semantičkim tipovima kvantifikatora te o razlikovanju kvantifikatora, kvantifikativa i partikularizatora. S tim u vezi predlaže se i jedna od mogućih tipologija kvantifikatora i kvantifikativa. U nastavku je riječ o numeričkoj npr. te dvije zanimljive knjige, pet pari cipela i nenumeričkoj kvantifikaciji npr. puno problema, mnogi turisti, neki događaji, o jediničnoj npr. jedini stvarni problem, dobar osjećaj i nejediničnoj kvantifikaciji npr. novi problemi, naši mladenci, deset dana, žuto lišće, o afirmativnoj npr. sve njezine knjige, sve tri njezine knjige i negativnoj kvantifikaciji npr. nijedna njezina knjiga, nijedna od triju njezinih knjiga, zatim o konjunkcijskoj kvantifikaciji npr. Ana i njezina kolegica došle su prerano, Posjetili smo Sofiju, Plovdiv i Istanbul, o kvantifikaciji u imenskim skupinama sa zbirnim npr. svježe cvijeće, cijela obitelj i tvarnim imenicama npr. tanjur graha, dvije vreće brašna te o vrstama i posljedicama pluralizacije.

kvantifikacija; imenske skupine; gramatička kvantifikacija; kvantifikatori; kvantifikativi; numerička i nenumerička kvantifikacijaAuthor: Lada Badurina - orcid.org-0000-0003-4588-9870 ; University of Rijeka Ivo Pranjković - ; University of Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents