Radno-terapijski proces u bolesnika s kroničnom boli s posebnim osvrtom na križoboljuReportar como inadecuado
Radno-terapijski proces u bolesnika s kroničnom boli s posebnim osvrtom na križobolju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.46 No.3-4 September 2016. -

Križobolja predstavlja jedan od najučestalijih zdravstvenih problema današnjice. Preko 60% stanovništva u nekom trenutku svoga života osjetit će bol u leđima. Smanjeno funkcioniranje koje nastaje kao rezultat bolova u leđima znatno je povećano i sada je jedan od najčešćih uzroka onesposobljenja odraslih osoba. Od posebnog je značaja da se kod sve većeg broja ljudi razvijaju kronični oblici onesposobljenja. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2007. godine -Zdravlje u Europskoj uniji- gotovo jedna trećina ispitanika osjetila je mišićno-koštanu bol koja je narušila kvalitetu svakodnevnog života. Radno-terapijski proces obuhvaća radno-terapijski procjenu, radno-terapijsku intervenciju i evaluaciju, koja je usmjerena na biopsihosocijalni model, te radno terapijske programe tretiranja boli i križobolje. Križobolja postaje iz dana u dan javnozdravstveni problem koji nameće ogroman gospodarski teret. U konačnici onesposobljenje kao rezultat boli ima razarajući utjecaj na aktivnosti svakodnevnog života.

križobolja; bol; kvaliteta života; radna terapija; radno-terapijski procesAutor: Edina Pulić - ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Studij radne terapije Dubravka Šimunović - ; Zdravstveno veleučilište Zag

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados