KONCEPTUALNA ORGANIZACIJA LEKSIČKIH EKVIVALENATA U MATERINSKOM I STRANOM JEZIKUReportar como inadecuado
KONCEPTUALNA ORGANIZACIJA LEKSIČKIH EKVIVALENATA U MATERINSKOM I STRANOM JEZIKU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.29 No.1 March 2012. -

Svrha je ovog rada, koji se bavi ispitivanjem konotativnih značenja leksičkih ekvivalenata u materinskom hrvatskom i stranom engleskom jeziku u bilingvalnih govornika različitih razina znanja stranog engleskog jezika, doprinijeti istraživanju prirode odnosa materinskog J1 i stranog J2 jezika, odnosno principa reprezentiranja i procesiranja dvaju jezika te pohranjivanja riječi u mentalnom leksikonu bilingvala. U radu se preispituje primjenljivost podjele bilingvala na složene, koordinirane i subordinirane, kao i hijerarhijskih trodjelnih modela temeljenih na ideji konceptualne i leksičke medijacije između jezika. Rezultati empirijske analize sagledani su i u okviru teorijskih modela širenja aktivacije semantičkom mrežom te Paradisova modela neurolingvističke organizacije. U istraživanju je korištena metoda semantičkog diferencijala kojom se ispituju konotativna značenja riječi i koja omogućava zahvaćanje multidimenzionalnog semantičkog prostora. Rezultati istraživanja u načelu podržavaju tradicionalnu podjelu bilingvala na kompaktne, koordinirane i subordinirane, te govore u prilog hijerarhijskih modela koji predviđaju različite oblike interakcije između bilingvalovih memorijskih skladišta. Rezultati pokazuju i da je struktura mentalnog leksikona, osim postignutom razinom jezične kompetencije u stranom jeziku, u velikoj mjeri definirana i čimbenicima poput pojedinačnih iskustava govornika kao i tipom riječi.

bilingvizam; mentalni leksikon; konotativno značenje; leksička-konceptualna medijacija; složeni-koordinirani-subordinirani bilingvaliAutor: Dubravka Vilke-Pinter - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados