LATERALIZACIJA JEZIČNIH FUNKCIJA U ODRASLIH VIŠEJEZIČNIH GOVORNIKA MJERENA DIHOTIČKIM SLUŠANJEMReportar como inadecuado
LATERALIZACIJA JEZIČNIH FUNKCIJA U ODRASLIH VIŠEJEZIČNIH GOVORNIKA MJERENA DIHOTIČKIM SLUŠANJEM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.29 No.2 September 2012. -

Rad se bavi mjerenjem lateralizacije jezičnih funkcija dihotičkim

slušanjem na primjeru hrvatskog i portugalskog jezika kod višejezičnih govornika kojima je materinski jezik hrvatski. Dan je kratki pregled definicija dvojezičnosti i višejezičnosti od Bloomfielda do današnjih dana. Lateralizacija mozgovnih funkcija promatra se kao jedno od četiriju načela organizacije mozga te se navode čimbenici koji utječu na lateralizaciju kod jednojezičnih i višejezičnih govornika. Rad se temelji na hipotezama da će zadaci na materinskom jeziku biti uspješnije riješeni od zadataka na stranom jeziku te da će indeks lateralizacije, kao mjera iskazivanja lateralizacije u dihotičkom slušanju, biti pozitivnog predznaka i za materinski i za strani jezik. To znači da će u obama jezicima aktivnost lijeve hemisfere biti veća u odnosu na aktivnost desne hemisfere, ali se očekuje da će vrijednosti indeksa biti više za materinski jezik. Dobiveni rezultati prate trendove novijih istraživanja u kojima se uglavnom male razlike u aktivaciji hemisfera tumače kao neupitna potreba suradnje dviju hemisfera u govorno-jezičnom funkcioniranju.

dvojezičnost; višejezičnost; lateralizacija; dihotičko slušanjeAutor: Arnalda Dobrić - ; Filozofski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados