Neverbalna pismenost kao sastavnica međukulturne kompetencijeReportar como inadecuado
Neverbalna pismenost kao sastavnica međukulturne kompetencije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.30 No.1 March 2013. -

Uspješna međukulturna komunikacija dijelom ovisi i o poznavanju neverbalnih znakova druge kulture. Budući da se lektor hrvatskoga kao inoga jezika često susreće s različitim kulturama, potrebno je da razumije neverbalne znakove različitih kultura, barem kultura

svojih učenika. Takva neverbalna pismenost može se staviti u kontekst međukulturne kompetencije koja se definira kao sposobnost uspješnoga i odgovarajućega ponašanja u kulturi domaćina ili kao sposobnost uspješnoga i odgovarajućega ponašanja s pripadnicima

drugoga jezika i kulture pod njihovim uvjetima Fantini, 1995. Osvještavanjem razlika u neverbalnoj komunikaciji postiže se međukulturna kompetencija i kod učenika i kod lektora, izbjegavaju se mogući nesporazumi, a učenici se mogu bolje i brže uklopiti u novu kulturu čiji jezik uče. Neki su neverbalni znakovi univerzalni i naslijeđeni, a većina ih je ipak različita od kulture do kulture pa time i naučena. Rad donosi pregled podjela kultura s obzirom na njihovu neverbalnu komunikaciju.

neverbalna pismenost; međukulturalna komunikacija; neverbalna komunikacija; učenje stranog jezikaAutor: Tanja Salak - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Ines Carović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagre

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados