Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijomReportar como inadecuado
Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Govor, Vol.31 No.1 March 2014. -

U ovome se radu istražuje utjecaj obilježja predočivosti na emantičko procesiranje riječi u zadacima s pisanim i auditivnim stimulusom. Rezultati osoba s afazijom pritom su uspoređeni s rezultatima osoba bez jezičnih poteškoća. Za potrebe istraživanja korištena su tri testa iz baterije testova PALPA: Procjena auditivne sinonimije, Procjena pisane sinonimije i Test semantičkih asocijacija čiji je ispitni materijal oblikovan prema stupnju predočivosti stimulusa. Sukladno hipotezi, uočena je značajna razlika u uspješnosti eksperimentalne i kontrolne skupine na svim testovima, pri čemu je eksperimentalna skupina u prosjeku ostvarivala lošije rezultate i to ponajprije u dijelovima zadataka koji su obuhvaćali nisko predočive riječi. Rezultati istraživanja interpretirani su prema modularnome modelu PALPA

dovedenom u odnos s hipotezom o dostupnosti konteksta i teorijom dvostrukoga kodiranja.Poteškoće u prepoznavanju nisko predočivih riječi kod osoba s afazijom uzrokovane su otežanim pronalaženjem odgovarajuće reprezentacije u mentalnom leksikonu govornika u

kojemu su aktivirani različiti mentalni putovi obrade jezičnih podataka ovisno o modalitetu u kojem je riječ predstavljena.

leksičko procesiranje; predočivost; mentalni leksikonAutor: Vlasta Erdeljac - orcid.org-0000-0002-2355-3463 ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Martina Sekulić - ; Filo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados