MODEL PROCJENA BJELANČEVINASTE VRIJEDNOSTI KRMIVA ZA PREŽIVAČE: METABOLIČKE BJELANČEVINEReportar como inadecuado
MODEL PROCJENA BJELANČEVINASTE VRIJEDNOSTI KRMIVA ZA PREŽIVAČE: METABOLIČKE BJELANČEVINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.35 No.5 September 1993. -

Na temelju pregleda sadašnjih sustava procjene bjelančevinaste vrijednosti krmiva za preživače predlaže se zamjena dosadašnjeg sustava probavljivih sirovih bjelančevina s metaboličkim bjelančevinama u Hrvatskoj. Način procjene prati metabolički put bjelančevina u preživača koji je u obliku modela opisan u AFCR 1992. Metaboličke bjelančevine MB su jedinica bjelančevinaste vrijednosti krmiva koja se sastoji od u tankom crijevu probavljivih nerazgrađenih bjelančevine krme PNRP i mikrobnih sirovih bjelančevina MSB. Sinteza MSB procjenjuje se na dva načina: 1 na temelju efektivno razgradljive bjelančevine ERB i 2 količine fermentirajuće metaboličke energije FME. Kada je količina sintetizirane MSB iz ERB - MSP iz FME tada je ERB = MSB i obrnuto, za krmiva koja su sastojak obroka. Ukoliko se preživači hrane samo jednim krmivom paša bez dodataka tada je niža vrijednost MSB. Kao konstanta uzima se brzina oticanja digesta r = 0.05-h zato jer se preživači u Hrvatskoj hrane voluminoznim ili polukoncentratnim obrokom, a visina hranidbe nije veća od 2 x uzdržne potrebe. Količina FME MJ-kg ST = Me - 0.035 x MEᴍs + 0.015 x NRP ME ferm, a sinteza MSB g-kg ST = 10 x FME MJ-kg ST. Data je tablica potrebnih koeficijenata % za izračunavanje MB: topivosti bjelančevina, razgradljivosti netopive bjelančevine i bjelančevina netopiva u kiselom detergentu neprobavljiva nerazgradljiva bjelančevina za uobičajena krmiva u Hrvatskoj.Autor: Darko Grbeša - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hranidbu domaćih životinja, Zagreb, Republika Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados