KEMIJSKI SASTAV I HRANJIVA VRIJEDNOST NEKIH KRMIVA U REPUBLICI MAKEDONIJIReportar como inadecuado
KEMIJSKI SASTAV I HRANJIVA VRIJEDNOST NEKIH KRMIVA U REPUBLICI MAKEDONIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.35 No.4 July 1993. -

Suvremeni razvoj poljoprivrede posebno stočarske proizvodnje, zahtijeva dobro poznavanje kakvoće hrane na koju utječu brojni ekološko-proizvodni faktori Obradović- Stošić 1961; Kielanowski 1972; Norszczaruk 1976; Cmiljanić i sur. 1993; Jordanovski 1993. Industrija stočne hrane zahtijeva da se detaljno ispitaju sva krmiva koja dolaze u obzir za izradu koncentriranih krmnih smjesa. Bez poznavanja sastava krmiva koje se svakodnevno koriste u stočarskoj praksi, onemogućava se ostvarivanje očekivanih rezultata u proizvodnji stoke. lmajući to u vidu i potrebe široj praksi, postavljen je zadatak ispitati neka krmiva koja se najdešće koriste u hranidbi stoke u Republici Makedoniji. lspitana su 18 raznih vrsta krmiva sa teritorije Makedonije i ukupnim brojem uzoraka od 233. lspitan je kemijski sastav krmiva metodom Weende-a, u laboratoriju za hranidbu domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu, Skopje. Hranjiva vrijednost je utvrđena računskim putem - Kelnerovim sistemom korištenjem kojeficijenata za probavljivost, korekciju za škrob i punovrijednost. Ispitana krmiva su zadovoljavajuće kakvoće. Najčešće krmivo koje se koristi u hranidbi sloke je kukuruz 28 uzoraka, koji ima hranjivu vrijednost od 1,36 zobenih jedinica zj. i probavljivost bjelančevina p.b. 6,36%. Ječam je sa vrijednošću od 1,23 Z.J. i 7,69% P.B. Kao nesvakidašnja krmiva u hranidbi stoke ispitana je hranjiva vrijednost riže 1,30 Z.J. i 6,96% P. B. kao i graha 1,21 Z.J. i 24,37 P.B

lspitane su i veći broj drugih krmiva koji se najčešće koriste u praksi pšenične posije, krmno brašno, suncokretova sačma, sačma uljane repice, pivski trop, rezanci šeć. repe, kukuruzna silaža, lucernino sijeno i dr

Krme koje se najčešće koriste u Republici su i sekundarni odpaci prerade grožđa. Komine od grožđa u kombinaciji s drugim krmivima, dosta se koriste u hranidbi stoke. lma dobru hranjivu vrijednost 0,83 Z.J. i 5,03% P.B., sjemenke od grožđa su sa hranjivom vrijednošću od 1,21 Z.J. i 8,40% P.B; a ljuske od grožđa 0,89 Z.J. i 9,91% P.B. Ispitane su i posije od riže koji imaju energetsku vrijednost od 0,92 Z.J. i 7,58 P.B.Autor: Nikola Jordanovski - ; Poljoprivredni fakultet, Skopje, Macedonija Vidosava Sotirova - ; Poljoprivredni fakultet, Skopje, Macedon

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados