Standardni hrvatski i njegovi neposlušni gradovi ili o jednoj anticipaciji hrvatske sociolingvistikeReport as inadecuate
Standardni hrvatski i njegovi neposlušni gradovi ili o jednoj anticipaciji hrvatske sociolingvistike - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

Pedesete godine 20. st. obilovale su raspravama o novoštokavskoj naglasnoj normi i njenoj neprihvaćenosti, a jedna od najspornijih pojava bilo je neprebacivanje naglaska u zagrebačkom govoru. U tim je prilikama 1952. nastao članak Slavka Pavešića koji je jezične prakse hrvatskih govornika prikazao na posve nov način, kao uvjetovane kulturnom, ekonomskom i demografskom dinamikom društva, dihotomijom urbano-ruralno i specifičnom dijalektnom situacijom. Zbog takve impostacije članak je i danas inspirativan, te se može smatrati početkom sociolingvističkih razmišljanja u Hrvatskoj.

novoštokavski naglasni sustav; dijalekti; jezični prestiž; dihotomija urbano-ruralno; dihotomija centar-periferijaAuthor: Ivo Žanić - ; Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents