Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektimaReportar como inadecuado
Što kognitivna gramatika može reći o tzv. dativnim subjektima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica : Magazine for Croatian Language, Literature and Culture, Vol.39 No.59 December 2015. -

U radu se metodologijom kognitivne gramatike propituje sintaktička uloga dativnih dopuna sa semantičkom ulogom doživljavača u dvama tipovima neraščlanjenih bezličnih konstrukcija. U prvom tipu takvih konstrukcija u službi predikata dolazi kopulativni glagol s kakvom priložnom riječi ili adverbijaliziranom imenicom, dok drugi tip predstavljaju konstrukcije u kojima u službi predikata dolaze glagoli koji označavaju različite psihičke i fiziološke procese. Analizira se i sintaktička funkcija dativa u konstrukcijama modalnoga značenja potrebe s dativnim doživljavačima kao dopunama infinitivu.

dativni subjekti; indirektni objekt; bezlične konstrukcije; dativ s infinitivomAutor: Branimir Belaj - orcid.org-0000-0002-2334-9673 ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados