USPOREDBA NEKIH SVOJSTAVA RASTA MUŠKE I ŽENSKE LIPICANSKE ŽDREBADIReport as inadecuate
USPOREDBA NEKIH SVOJSTAVA RASTA MUŠKE I ŽENSKE LIPICANSKE ŽDREBADI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.49 No.3-4 May 1995. -

Tjelesni razvoj podmlatka konja ovisi kako o nasljednim tako i o ekološkim utjecajima. Za pravilan rast podmlatka potrebno je u fazi razvoja osigurati optimalne uvjete držanja i hranidbe. Ova su istraživanja obavljena s ciljem da se utvrdi postoji li razlika u rastu pojedinih dimenzija tijela muške i ženske ždrebadi lipicanske pasmine. Istraživanja su provedena na 274 muške i 240 ženske ždrebadi u ergeli Đakovo u razdoblju od 1957-1987,godine. Mjerenja visine grebena, opsega prsa i opsega cjevanice obavljena su nakon ždrebljenja, te u dobi d 6, 12,24 i 36 mjeseci. Dobivene vrijednosti mjerenja obrađene su statistički pomoću programskog paketa -SPSS-PC- N i e i sur. 1 975. U svim razdobljima visina grebena bila je nešto veća kod muške nego kod ženske ždrebadi. Razlike su nešto veće kod mjerenja nakon poroda i u kasnijoj dobi. Opseg prsa nakon poroda bioje veći kod muške ždrebadi, dok je u kasnijim fazama bio nešto veći kod ženske ždrebadi. Opseg cjevanice prema očekivanju bio je veći kod muške ždrebadi u svim fazama rasta ždrebadi. Krupnije kosti bile su za 0,82-2,25% jače izražene kod muške ždrebadi. Prema istraživanjima Rastije i sur. 1993 razlike između muških i ženskih odraslih grla dolaze jače do izražaja. Na ovako ujednačeni razvoj tjelesnih mjera svakako su utjecali pravilna hranidba i način držanja kojima se u ergeli Đakovo pridaje posebna pažnja. Tome pridonosi i slobodni način držanja podmlatka u ispustima i pregonskim pašnjacima.Author: Tomo Rastija - ; Poljoprivredni fakultet, Osijek, Republika Hrvatska Mirjana Baban - ; Poljoprivredni fakultet, Osijek, Republika

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents