Utjecaj različitih tipova uređaja za destilaciju na kvalitetu rakije od kruške ViljamovkeReport as inadecuate
Utjecaj različitih tipova uređaja za destilaciju na kvalitetu rakije od kruške Viljamovke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Technical gazette, Vol.23 No.4 August 2016. -

Jedno od najpoželjnijih alkoholnih pića diljem Europe je rakija od kruške. Od svih vrsta kruške, najznačajnija je sorta Bartlett ili Viljamovka. Cilj rada bio je istražiti utjecaj različitih tipova konstrukcijskih uređaja za destilaciju alembic, pot and spheric na kvalitetu rakije od kruške sorte Viljamovka. Pri određivanju kvalitete i arome uzoraka rakija Viljamovki korištene su senzorske analize te plinska kromatografija. Rezultati su pokazali da konstrukcija uređaja za destilaciju ima značajan utjecaj na kvalitetu i aromu rakije Viljamovke. Uzorci destilirani na uređaju tipa alembic imali su najbolje ocijenjenu kvalitetu i aromu. Najbolje ocijenjeni uzorak sadržavao je 59,51 % etanola, 478 mg-l estera, 120 mg-l aldehida te 962 mg-l viših alkohola.

kvaliteta; rakija od kruške Viljamovke; uređaj za destilacijuAuthor: Borislav Miličević - ; Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology Osijek, F. Kuhača 20, 31000 Os

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents