Optimiziranje sustava pridobivanja drva skupnim radom u prorednim sječinama grđevačke BilogoreReportar como inadecuado
Optimiziranje sustava pridobivanja drva skupnim radom u prorednim sječinama grđevačke Bilogore - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Skupni rad u pridobivanju drva prvi je put primij enjen na području UŠPa Bjelovar 1979. godine. Rad prikazuje istraživanja skupine radnika pri sječi, izradi, privlačenju, preuzimanju i uhrpavanju drvnih sortimenata u bjelogoričnoj prorednoj sastojini brdskih šuma. Istraživanja su provedena na području Uprave šuma Bjelovar u g. j. Grđevačka Bilogora u skupini radnika koja broji osam članova. Istraživana je sječa i izradba, privlačenje traktorima, dorada i preuzimanje drvnih sortimenata te slaganje višemetarskog drva traktorskom dizalicom na pomoćnom stovarištu. Rad skupine odvij ao se u prorednoj bukovoj sastojini starosti 62 godine. Skupinu čine tri sjekača, tri traktorista, jedan sjekač-preuzimač i jedan dizaličar, a skupinom svakodnevno rukovodi poslovođa. Svi su članovi skupine istovremeno snimani cij elo radno vrij eme povratnom metodom kronometrij e. Na temelju ukupno snimljenog vremena i ostvarenog učinka izvršena je analiza studij a vremena prema radnim zahvatima i ukupno. Utvrđena je struktura efektivnog vremena svakog člana skupine kao i općih vremena te je oblikovano dodatno vrij eme. Sjekači su utrošili 33,15% S1E, odnosno 39,62% S2T i 26,77% S3L efektivnog od ukupnog vremena rada. Traktori su utrošili 47,27% E, odnosno 61,94% T i 44,95% L efektivnog od ukupnog vremena. Sjekač-preuzimač utrošio je 19,88%, a dizaličar na uhrpavanju 29,64% efektivnog od ukupno provedenog vremena na radilištu. Podaci su izmjerenih i izračunatih veličina obrađeni matematičko-statističkim metodama multiple linearne regesij e. Dobiveni su matematički modeli izračuna efektivnog vremena na temelju kojih je uz faktor dodatnog vremena izračunata norma vremena i dnevni učinak svakoga člana skupine. Norma vremena podskupine, koju čini jedan sjekač i jedan traktor, ovisi o udaljenosti privlačenja traktora. Za udaljenost 150 – 650 m prosječna norma vremena podskupine kreće se između 41,73 i 48,30 min-m3. Dnevni učinak po članu skupine može se ostvariti u iznosu od 15,88 m3-dan pri udaljenosti od 150 m do 9,88 m3-dan pri udaljenosti privlačenja traktorom od 650 m. Trošak se u skupini po jedinici proizvoda kreće od 53,96 kn-m3 150 m do 86,73 kn-m3 650 m.

skupni rad; sječa i izrada; privlačenje; preuzimanje; uhrpavanje; optimalna skupina; proizvodnost; troškoviAutor: Željko Zečić - ; Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados