Bjelovarski ring u kontekstu europske gradogradnjeReportar como inadecuado
Bjelovarski ring u kontekstu europske gradogradnje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Iako su utvrđenja grada Bjelovara bila simboličkog karaktera te su primarno predstavljala naznaku granice urbane cjeline, a manje stvarni obrambeni sustav, način njihove preobrazbe bitno je odredio morfologij u urbane strukture. Rušenje i preobrazba utvrđenja provedena je u razmjerno kratkom razdoblju na prij elazu iz 18. u 19. stoljeće, pri čemu je po uzoru na vrsne europske primjere oblikovan reprezentativni urbani potez s obilaznom ulicom oko nekadašnje gradske jezgre te koncentracij om javnih gradskih prostora i izgradnje građevina javne namjene. Analizom urbanističkih obilježja prema modelu određenom doktorskom disertacij om autora utvrđeno je da se Bjelovar svrstava u gradove koji pripadaju integralnom tipu 1-B koji karakterizira prevladavajuća mješovita struktura izgradnje u kombinacij i s pretežito javnom namjenom u insulama, uz postojanje obilazne ulice kao dij ela prometnoga sustava na prostoru nekadašnjih utvrđenja, zahvaljujući kojoj je moguće urbanističko odčitavanje prostora na njihovu mjestu u današnjoj urbanoj matrici. Usporedba s hrvatskim i europskim primjerima gradova poput Varaždina, Beča, Rige, Wrocława i Würzburga, koji prema urbanističkim obilježjima prostora na mjestu bastionskih utvrđenja pripadaju istom integralnom tipu, jasno ukazuje na vrij ednost prostora koji se s pravom naziva bjelovarskim ringom i na zajedničke urbanističke principe oblikovanja gradova u Hrvatskoj i u Europi 19. stoljeća, te može poslužiti kao element za određivanje planerskih postavki budućih urbanističkih intervencij a na predmetnom prostoru.

Bjelovar; bastionska utvrđenja; urbana preobrazba; urbanistička obilježja; planerske postavkeAutor: Damir Krajnik - ; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados