Bjelovarska subdepresija kao prostor s konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika te geotermalnom energijomReport as inadecuate
Bjelovarska subdepresija kao prostor s konvencionalnim i nekonvencionalnim ležištima ugljikovodika te geotermalnom energijom - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Bjelovarska subdepresij a, kao geološki određen prostor, sadrži – uz dokazane rezerve ugljikovodika – i njihove potencij alne rezerve te rezerve geotermalne energij e. Dan je pregled pridobivanja i uporabe takvih energenata, a zatim sastav, dubina i rasprostranjenost takvih ležišta u dij elovima gdje su istraživana i pretpostavljena. Geotermalno ležište izučavano je u prostoru mezozojskih karbonata te donjomiocenskih i srednjomiocenskih krupnih klastita u sinklinali Velika Ciglena, najvećoj pojedinačnoj strukturi u subdepresij i. Dokazano je postojanje termalne vode na dubinama od oko 2.500 m, no do danas nij e privedena pridobivanju na površinu i uporabi bilo za proizvodnju struje bilo za grij anje. Nekonvencionalna ležišta također su pretpostavljena u tom istom prostoru, unutar gornjobadenskih, sarmatskih i donjopanonskih matičnih stij ena, koje su dostigle termalnu zrelost. No, takvih ležišta, posebice plina, moglo bi se naći i na rubu subdepresij e, u Bilogorskoj zoni, unutar struktura gdje nisu dokazana konvencionalna ležišta ugljikovodika Cremušina, Gakovo, no opažene su pojave plina i naft e u slabopropusnim pješčenjacima gornjega miocena.

Bjelovarska subdepresija; neogen; geotermalna energija; ugljikovodici; nekonvencionalna ležištaAuthor: Tomislav Malvić - orcid.org-0000-0003-2072-9539 ; Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents