Osobitosti kulture bolesnikove sigurnosti u Općoj bolnici Bjelovar i bolnicama sličnih karakteristikaReport as inadecuate
Osobitosti kulture bolesnikove sigurnosti u Općoj bolnici Bjelovar i bolnicama sličnih karakteristika - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Radovi : Institute for scientific and artistic work in Bjelovar, No.9 March 2016. -

Za poboljšanje bolesnikove sigurnosti od presudne je važnosti stvaranje kulture bolesnikove sigurnosti u zdravstvenim organizacij ama među zdravstvenim djelatnicima svih profi la. Za procjenu ili mjerenje kulture bolesnikove sigurnosti razvij en je niz alata. Najšire se primjenjuje Upitnik o kulturi bolesnikove sigurnosti u bolnici HSOPSC, razvij en u okviru Agencij e za istraživanje i kvalitetu zdravstvene skrbi Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ. Cilj rada bio je da se primjenom AHRQ upitnika procij eni stanje kulture bolesnikove sigurnosti u Općoj bolnici Bjelovar i dvij e slične bolnice u Hrvatskoj te utvrde parametri kulture bolesnikove sigurnosti ključne za izgradnju cjelovitog sustava bolesnikove sigurnosti na bolničkoj razini. Ispitivanje je obuhvatilo zdravstvene djelatnike tri opće bolnice u Hrvatskoj koji su dragovoljno i anonimno ispunili hrvatski prij evod upitnika HSOPSC. Podaci su statistički obrađeni te je za svako pitanje prikazan omjer pozitivnih, negativnih i neutralnih stavova. Uspoređena je i statistička značajnost razlika u ocjeni stanja bolesnikove sigurnosti na odjelima te broju prij avljenih neželjenih događaju između naših ispitanika i ispitanika iz 885 američkih bolnica. Rezultati ukazuju na statistički znatno nižu učestalost prij avljivanja neželjenih događaja naših ispitanika u odnosu na američke, dok u ocjeni stanja bolesnikove sigurnosti na našim odjelima nema statistički značajne razlike. Analizom odgovora na 42 pitanja uočene su neke pozitivne osobine kulture bolesnikove sigurnosti u anketiranim bolnicama, ali i one kritične koje valja poboljšati, a to su: nekažnjavajući pristup neželjenom događaju, učestalost prijavljivanja neželjenih događaja, komunikacij ska otvorenost, timski rad, rukovođenje i popunjenost osobljem.

bolesnikova sigurnost; upravljanje rizicima; procjena kulture bolesnikove sigurnosti; sustav bolesnikove sigurnostiAuthor: Ivan Šklebar - ; Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents