FAKTORI ISIHRANE I KOMPOZICUA MLIJEKA S POSEBNIM OSVRTOM NA MLIJEČNU MASTReport as inadecuate
FAKTORI ISIHRANE I KOMPOZICUA MLIJEKA S POSEBNIM OSVRTOM NA MLIJEČNU MAST - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.44 No.5-6 July 1990. -

Procesi sinteze i sekrecije laktoze, masti i proteina međusobno su nezavisni i regulirani su dostupnom količinom nutrijenata ili substrata te hormonalnom kontrolom korištenja nutrijenata. Naslijeđe genom koje posreduje u akciji hormona, i hrana o kojoj ovisi dostupnost

nutijenata za sintezu komponenti mlijeka u mliječnoj žlijezdi,glavni su faktori o kojima ovisi kompozicija mlijeka. Sadrzaj mliječne masti nainestabilniija je komponenta mlijeka i u snažnoj ie pozitivnoj korelaciji s koncentracijom octene i maslačne kiseline u buragu, a negativnoj korelaciji s propionskom kiselinom. Računa se da 60% varijacija u sadržaju -masti nastaje varijacijom propionata u rumenu.

Linearni rast procenta masti evidentan je sve dok odnos acetat : propionat ne dostigne 2,2. Nakon ovog odnosa procenat masti raste vrlo slabo pri povećanju ovog odnosa.

Veći broj faktora hrane utječe na obim proizvodnje 3 glavne isparljive

masne kiseline u buragu, njihovu molarnu koncentraciju i međusobni odnos. To su u prvom, redu, energetska koncentracija obroka i odnos voluminozne koncentrirane krme, alimentarni nivo i udio vlakana, izražen sadržajem NDF, ADF, lignina i porijekrom i stepenom fermen- stabilnosti ugljičnih hidrata škroba u buragu, visinom i degradabilnosti proteina, visinom i vrsti masti, te fizičkim oblikom i prethodnim tretmanom hraneAuthor: Sead Jelač - ; UPI Institut za istraživanje i razvoj, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents