Ventilatorna funkcija pluća u mladih zdravih muškaracaReportar como inadecuado
Ventilatorna funkcija pluća u mladih zdravih muškaraca - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.30 No.2 September 1979. -

Urađeni su testovi plućne funkoije u 371 zdravog ispitanika muškog pola, starosti između 20 i 30 godina. Mereni su sledeći parametri: polagani vitalni kapacitet VK, forsirani vitalni kapacitet FVK, forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi FEV1 i srednji maksimalni ekspiratorni protok MSEP. Analizirane su vrednosti iz protok volumen krivulje MEPV-krivulje - maksimalni ekspiratorni protok, protok pri 75, 50 i 25% od forsiranog vitalnog kapaciteta MEP, MEP75, MEP50 i MEP25, zatim je meren otpor u disajnim putevima Rt i intratorakalni gasni volumen ITGV. Rezultati ovog ispitivanja su ukazali da postoji pozitivna korelacija između praćenih parametara i telesne visine, a negativna s godinama starosti, izuzev za ITGV. Veoma slaba korelacija je nađena između posmatranih nezavisnih promenljivih varijabli i Rt. Date su normalne vrednosti koje se mogu koristiti kao orijentacija u svakodnevnom radu.Autor: M.A. Haxhiu - ; Služba medicine rada, Institut za kliničku fiziologiju Medicinskog fakulteta, Priština E. Fehmiu - ; Služba m

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados