APOLOGIJA NOVOM HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAV UReportar como inadecuado
APOLOGIJA NOVOM HRVATSKOM INSOLVENCIJSKOM PRAV U - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FIP - journal of finance and law, Vol.4 No.1 March 2016. -

Stečajni zakon donesen je u svibnju 1996. NN 44-96 i nakon toga

mijenjan dopunjavan sedam puta NN 44-96, 29-99, 129-00, 123-03, 82-06, 116-10,

25-12 i 45-13 - dalje: SZ. Donošenje Stečajnoga zakona po uzoru na njemački Insolvencijski

zakon Insolvenzordnung od 5. 10. 1994. Bundesgesetzblatt, 1994., I, str. 2866;

posljednja izmjena Bundesgesetzblatt, 2011., I, str. 2854. i prestanak važenja Zakona o

prisilnoj nagodbi, stečaju i likvidaciji NN br. 53-91 i 54-94 predstavljalo je korjenitu

promjenu načina na koji se provodio stečajni postupak u Republici Hrvatskoj. Kod gotovo

svih promjena bilo je riječ o namjeri prevladavanja „akutnih- problema u praksi i unaprjeđenju

sustava ostvarivanja stečajno-pravne zaštite, i to funkcionalizacijom, ubrzanjem

i smanjenjem troškova stečajnoga postupka. Međutim, kako je razdoblje nakon donošenja

SZ-a vrijeme ekonomskoga rasta, posljedično nije postojala svijest o potrebi da se spoznaju

i stečaju daju i druge funkcije osim da služi samo kao instrument naplate dospjelih

potraživanja od dužnika nesposobnih da izvršavaju svoje obveze, što za krajnji rezultat

ima njihovu likvidaciju. Ipak, česte financijske krize uvjetovale su potrebu za radikalnom

reformom stečajne regulative, a budući da tehnika provođenja stečaja nije dala pomake i

da se u stečaj ide, u pravilu, bez stečajnoga plana, javila se potreba za implementiranjem

novoga zakona, Zakona o financijskome poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN 108-12,

144-12, 81-13 i 112-13 71-15 i 78-15. Iako je donošenjem ZFPPN-a 2012. znatno izmijenjen

stečajni postupak u Republici Hrvatskoj, u njegovoj dvogodišnjoj praktičnoj primjeni

uočeno je niz problema u tumačenju i učincima pojedinih odredbi i instituta, što će

se pokušati otkloniti donošenjem novoga Stečajnog zakona NN 71-15. Kako je „novi-

SZ drukčije od staroga definirao ovlaštenja i odgovornosti stečajnoga upravitelja, bilo je,

prema shvaćanju zakonodavca, nužno i nomotehnički urediti pitanje nagrade operativnih

tijela stečajnoga postupka novom uredbom, a na temelju ovlaštenja iz SZ-a Uredba o kriterijima

i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima objavljena je u

NN 105-15. Nadalje, iako indikativna metoda utvrđivanja činjenica ukazuje kako željeni

ciljevi funkcionalizacije stečajno-pravne zaštite još nisu ostvareni, pred zakonodavcem je

novi-stari zadatak - implementacija instituta potrošačkoga stečaja kroz rješenja Zakona o

stečaju potrošača NN 100-15. Štoviše, radi usklađenja s novim SZ, a u želji i daljnjega

ekonomsko-socijalnoga poboljšanja najugroženijih u stečajnom postupku, dakle radnika, zakonodavac je po hitnom postupku drugi put novelirao Zakon o osiguranju potraživanja

radnika u slučaju stečaja poslodavca NN 86-08, 80-13 i 82-15. Svakako smatramo

bitnim istaknuti kako prostor koji ovdje imamo ne dopušta detaljnu raščlambu

ove problematike pa smo prinuđeni ograničiti se isključivo, po mišljenju autora, na

najvažnije aspekte nove insolvencije regulative. Štoviše, rezultat koji autor ovim radom

želi postići jest učiniti jedan doprinos potpunijem i cjelovitijem shvaćanju pitanja koja se

mogu postaviti i pojaviti u vezi s novim institutima. U cilju što sveobuhvatnijega odgovora

na samu temu struktura ovoga rada je tomu morala biti prilagođena. Ovaj rad mogao

je biti podijeljen na četiri dijela, ali to formalno nije učinjeno.

novi Stečajni zakon; nova Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima; novi Zakon o stečaju potrošača te novela Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavcaAutor: Dejan Bodul -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados