SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVAReportar como inadecuado
SUOČAVANJE I PERCEPCIJA MOBINGA KOD MEDICINSKIH SESTARA RAZLIČITE DOBI I RADNOG ISKUSTVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.57 No.4 December 2015. -

SAŽETAK: Neki od stresora u radnom okolišu medicinskih sestara, koji mogu pogodovati pojavi mobinga, su stalna briga za pacijente, smjenski i timski rad, poslovi rizični za zdravlje, i sl. Polazeći od ranijih istraživanja za očekivati je različite oblike mobinga na radnim mjestima medicinskih sestara, kao i primjenu različitih strategija suočavanja s ovim stresorom koje u dosadašnjim studijama nisu istraživane. Stoga je cilj ovog istraživanja bio ispitati vrste mobinga, kao i načine suočavanja s mobingom medicinskih sestara različite dobi i radnog iskustva.

U istraživanju su sudjelovale medicinske sestre N=171 zaposlene u Općoj bolnici u Zadru, Šibeniku i Kliničkom bolničkom centru Split. U svrhu ovog istraživanja konstruirani su upitnici za ispitivanje mobinga i načina suočavanja s mobingom koje su ispunjavale sudionice različite dobi i radnog staža. Dobiveni rezultati pokazali su 4-faktorsku strukturu upitnika mobinga koja je interpetirana kao napadi na radnu domenu, napadi na osobnost i ismijavanje, seksualna uznemiravanja i pokušaji izolacije. Faktorskom analizom upitnika suočavanja s mobingom dobivena su 4 faktora koji se odnose na suočavanje usmjereno na problem i emocije, traženje podrške kolega i obitelji. Sudionice s radnim stažom od 10 do 20 godina češće su doživljavale napade na radnu domenu i pokušaje izolacije od sudionica s kraćim i duljim radnim stažom. Strategija usmjerena na emocije predstavlja oblik suočavanja koji se podjednako primjenjuje neovisno o tome o kojoj se vrsti mobinga radi. Podrška obitelji se najčešće traži kada je riječ o napadu na radnu domenu, dok je podrška kolega značajno povezana sa seksualnim uznemiravanjem.

mobing; suočavanje s mobingom; stres; medicinske sestre; radno iskustvoAutor: Nataša Šimić - orcid.org-0000-0002-4215-3668 ; Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska Lucijana Rupić - ; Psihijatrijska bolni

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados