C. F. TEMLER I NJEGOVA BELEŽNICA NKS 175 – 4°Reportar como inadecuado
C. F. TEMLER I NJEGOVA BELEŽNICA NKS 175 – 4° - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.11-2 No.11. February 2016. -

Svrha rada: da se pruži uvid u život i delo danskog funkcionera i kolekcionara knjiga Christiana Friedricha Temlera 1717–1780 i da se analizira jedan od njegova dva rukopisa koji se odnosi na slovenske narode i jezike. Reč je o beležnici koja se pod imenom -Collectanea om adskillige slaviske Sprog, især det illyriske- čuva u Kraljevskoj biblioteci u Kopenhagenu, signatura: Ny kongelig Samling 175 – 4°. Metodologija: 1 navešće se i analiziraće se biobibliografski podaci koji su sakupljeni iz raznih izvora i koji doprinose upotpunjavanju slike o Temlerovoj filološkoj i filoslovenskoj delatnosti; 2 razmotriće se razlozi Temlerovog interesovanja za slovenske narode i jezike, kao i poreklo njegovog poznavanja -ilirskog- jezika; 3 biće delimično uzet u obzir jedan drugi Temlerov rukopis, tzv. ilirski rečnik -Dictionarium illyricum-slavonicum- koji se takođe nalazi u Kraljevskoj biblioteci u Kopenhagenu GKS 2071 – 4°; 4 biće analiziran Temlerov rukopis -Collectanea- NKS 175 – 4° u svojim raznim segmentima, kako po pogledu materijala, tako i po sadržini. Rezultati i zaključak: 1 analizom sakupljenog materijala upotpuniće se slika o Temlerovoj filološkoj delatnosti, čime će biti ispravljeni nepravilni podaci, a drugi upotpunjeni; 2 analizom rukopisa NKS 175 – 4° dobija se slika o Temlerovim beleškama koje vode ka novim pretpostavkama o mogućoj Temlerovoj nameri da napiše delo o poreklu Slovena i slovenskih jezika; 3 isto tako rukopis o kome je reč

pruža uvid u Temlerove izvore koji vode ka definisanju porekla Temlerovog znanja -ilirskog- jezika.

Christian Friedrich Temler;Autor: Persida Lazarević Di Giacomo - ; Università degli Studi -G. d’Annunzio- Chieti-Pescara, Dipartimento di Lingue, Letterature e

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados