RASPAD JUGOSLAVIJE NA STRANICAMA TJEDNIKA JEDNOTA U GODINAMA 1991.–1992.Report as inadecuate
RASPAD JUGOSLAVIJE NA STRANICAMA TJEDNIKA JEDNOTA U GODINAMA 1991.–1992. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.11-1 No.11. February 2016. -

O raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije SFRJ objavljeno je mnogo radova u kojima autori različitih znanstvenih disciplina sagledavaju problematiku s raznih aspekata. Međutim, s aspekta brojnih nacionalnih manjina problematika raspada još uvijek nije dovoljno istražena odnosno na temelju dosadašnjih istraživanja ne može se sa sigurnošću utvrditi njihova uloga i odnos prema raspadu bivšeg SFRJ-a. Posljedica raspada SFRJ-a oružani je sukob koji se negativno odrazio i na položaj češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, čiji su pripadnici postali sudionici ratnih događanja prvenstveno radi obrane vlastitih domova. Cilj je ovoga rada istražiti pogled na političku situaciju u procesu raspada SFRJ-a od 1990. do 1992. godine u časopisu Jednota, glasilu češke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Vremensko razdoblje istraživanja određeno je na temelju ključnih događaja koji su utvrdili način i tijek procesa raspadanja SFRJ-a. U radu se analizira razvoj mišljenja češke nacionalne manjine u odabranome razdoblju, ali također i njezina uloga u ratu. Predmet analize su komentari, osvrti, kolumne i reportaže koje su pisali pripadnici češke nacionalne manjine. Vijesti izvještajnih agencija, koje su se objavljivale u časopisu, u radu nisu analizirane. Detaljno su analizirani svi brojevi Jednote iz 1990. i 1991. godine te prva tri broja iz 1992. godine. Tjednik Jednota izlazi isključivo na češkome jeziku, a citati i nazivi članaka prevedeni su na hrvatski jezik.

češka manjina; Daruvar; raspad Jugoslavije; tjednik JednotaAuthor: Kristýna Rygolová - ; Odjel za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru, Zadar, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents