Funkcionalna sposobnost kardiovaskularnog sistema u alkoholičaraReportar como inadecuado
Funkcionalna sposobnost kardiovaskularnog sistema u alkoholičara - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.37 No.4 August 1987. -

Provedeno je kliničko ispitivanje funkcionalne sposobnosti kardiovaskularnog sistema u dvije skupine muškaraca, 49 alkoholičara i 37 nealkoholičara prosječne životne dobi od 53 godine u fazi apstinencije. Svi ispitanici su podvrgnuti testu fizičkog opterećenja na pokretnom sagu »Viagraf«. Planirano je maksimalno opterećenje predviđeno za njihovu dob, a prema frekvenciji pulsa u jednoj minuti. Prije, u toku i nakon testa opterećenja praćene su varijable: frekvencija akcije srca, vrijednosti arterijskog tlaka, potrošnja kisika u ml-kg-min, izvršen rad u vatima ili kilopondmetrima u minuti, te metabolički ekvivalent i minute hoda, uz simultano snimanje elektrokardiograma u 12 odvoda prije i na kraju svakog stupnja postignutog opterećenja, kao i nakon opterećenja. Funkcionalna sposobnost kardiovaskularnog sistema mjerena indirektnom potrošnjom kisika u opterećenju, kao i na osnovi izvršenog stupnja fizičkog rada, nije bila statistički značajno različita među ispitivanim skupinama. U toku testa opterećenja u skupu alkoholičara statistički značajno je viša frekvencija akcije srca u minuti nego u skupini »nealkoholičara«. Maksimalni sistolički i dijastolički arterijski tlak u toku opterećenja značajno je viši u skupini alkoholičara nego u skupini »nealkoholičara«. Prema tome alkoholičari u fizičkom opterećenju vjerojatno imaju povećan rizik od poremećaja i bolesti srca.Autor: N. Čorović - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska M. Mimica - ; Institut za medicinska istr

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados