Pokušaj krivičnog djela u zakonodavstvu i praksi TurskeReportar como inadecuado
Pokušaj krivičnog djela u zakonodavstvu i praksi Turske - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Academy of Legal Sciences Yearbook, Vol.6 No.1 June 2015. -

Dovršeno krivično djelo je pravilo i na njemu se temelji krivično pravo. I zakonski opisi pojedinih krivičnih djela u posebnom dijelu krivičnih zakona podrazumijevaju dovršeno djelo. Ipak, put do dovršenja umišljajnog djela može proći kroz nekoliko stadija ili faza koje se razlikuju po svom krivičnopravnom značaju. Pokušaj krivičnog djela je zaseban stadij u učinjenju koji se nalazi između pripremnih radnji i dovršenog djela. Predstavlja, zapravo, nepotpuno biće krivičnog djela jer mu nedostaje jedan od predviđenih elemenata, a to je posljedica. Obzirom da je dovršeno djelo pravilo, a za pokušaj bi se moglo reći da predstavlja više izuzetak, postavlja se pitanje njegovog krivičnopravnog značaja. Autor upravo ka ovom institu općeg dijela krivičnog prava usmjerava svoju pažnju analizirajući zakonodavstvo i praksu Turske. Tako rad, zapravo, predstavlja jednu krivičnopravnu analizu instituta pokušaja krivičnog djela u zakonodavstvu i praksi Turske, upućujući na njegov pojam, suštinu, elemente i kažnjivost. Autor posebnu pažnju poklanja i spornim pitanjima oko predmetnog instituta koji postoje kako među turskim teoretičarima, tako i u sudskoj praksi. U cilju boljeg razumijevanja, zakonodavni okvir potkrijepljen je brojnim primjerima iz prakse Vrhovnog suda Turske.

pokušaj; krivično djelo; TurskaAutor: Amila Ferhatović - ; Docentica na Katedri Krivičnog prava, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados