SPOSOBNOST AKUMULACIJE TEŠKIH METALA KOD RAZLIČITIH SAMONIKLIH BILJNIH VRSTAReportar como inadecuado
SPOSOBNOST AKUMULACIJE TEŠKIH METALA KOD RAZLIČITIH SAMONIKLIH BILJNIH VRSTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Environmental Engineering, Vol.2 No.1 June 2015. -

Na području Varaždina u lipnju i srpnju 2013. na četiri postaje sakupljeni su uzorci tla i biljnog materijala kako bi se u njihovom sastavu odredila koncentracija sljedećih teških metala: bakra Cu, cinka Zn, kadmija Cd, mangana Mn, nikla Ni, olova Pb i željeza Fe. Za određivanje teških metala korištena je metoda atomske apsorpcijske spektrometrije. Cilj rada bio je odrediti sposobnost akumulacije teških metala kod sljedećih 11 čestih samoniklih biljnih vrsta: ambrozijeAmbrosia artemisiifolia L., cikorije Cichorium intybus L., jednogodišnje krasolike Erigeron annuus L. Pers., višegodišnjeg ljulja Lolium perenne L., uskolisnog trputca Plantago lanceolata L., velikog trputca Plantago major L., kiselice Rumex thyrsiflorus Fingerh., maslačka Taraxacum officinale agg., crvene djeteline Trifolium pratense L., bijele djeteline Trifolium repens L. i koprive Urtica dioica L

Rezultati su pokazali da je najveća koncentracija bakra ustanovljena u cikoriji 31,3 mg-kg, cinka u ambroziji 145,8 mg-kg, kadmija u maslačku 0,41 mg-kg, mangana u cikoriji 62 mg-kg, nikla u ambroziji 2,7 mg-kg, olova u jednogodišnjoj krasoliki 0,97 mg-kg i željeza u ambroziji 154 mg-kg. Dobivene vrijednosti mogu imati praktičnu primjenu kod fitoremedijacije onečišćenih tala. Najveće vrijednosti fitoakumulacijskih faktora dobivene su za cink kod ambrozije 2,61, za kadmij kod maslačka 1,04, za bakar kod ambrozije 0,98, za mangan kod cikorije 0,16, za nikal kod ambrozije 0,14, za olovo kod uskolisnog trputca 0,0069 i za željezo kod ambrozije 0,0061. Vrijednosti fitoakumulacijskih faktora predstavljaju odnos između količine teških metala u tlu i biljnom materijalu, odnosno pokazatelj su koliko uspješno pojedine biljne vrste uklanjaju određene teške metale iz tla.

onečišćenje; fitoakumulacija; fitoremedijacija; Varaždin; HrvatskaAutor: Zvjezdana Stančić - orcid.org-0000-0002-6124-811X ; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Hrvatska Dinko Vu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados